M2 - Bases de dades

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca


UF1: Introducció a les bases de dades

NF1: Bases de dades i sistemes gestors de bases de dades. Models

RA1: Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seves funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.


NF2: Disseny de models lògics

Continguts

ActivitatsPràctiques

UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL

Continguts

Activitats


UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

DCL

El material per a elaborar aquests apunts s'ha obtingut de epnbdd

PL/SQL

Activitats

MOLT IMPORTANT ABANS DE FER ELS EXERCICIS ORACLE 21.c alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;

UF4: Bases de dades objecte-relacionals

Continguts

Activitats

Lliurament pràctiques

Han de ser executables, això implica:

  • Utilitzeu l'editor Pluma (--)
  • Han de sortir tots els enunciats comentats (--)
  • S'han de lliurar en fitxers de text (sense cap format)
  • Al final s'han d'escriure les ordres per eliminar taules i tipus en ordre correcte (DROP TABLE ..., DROP TYPE ...)

Lliurament 1

Objectes i taules amb objectes

Entrega: 15/05/2023
Entrega: 15/05/2023
Entrega: 15/05/2023

Lliurament 2

Herència

Entrega: 18/05/2023

Lliurament 3

Col·leccions

Entrega: 25/05/2023
Entrega: 25/05/2023

Prova pràctica

Data: 25/05/23

Crear user en ORACLE 21.c

ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true; 
CREATE USER iduser IDENTIFIED BY passuser
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
QUOTA 10M ON USERS;
GRANT CONNECT TO iduser;
GRANT resource TO iduser;
GRANT CREATE VIEW TO iduser;

==

BSUF1

BSUF2