M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Exercici Resum

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Exercici Resum

0. Creeu un usuari nou i doneu-li permisos per crear objectes.

Esquema resum.png

1. Crea les taules segons els quadres presentats successivament. Escull els tipus de dades apropiats i assegura't d'afegir les restriccions (constraints) d'integritat.

a. Nom de la taula: MEMBER
MEMBER
Column_Name MEMBER_ID LAST_NAME FIRST_NAME ADDRESS CITY PHONE JOIN_DATE
Key Type PK
Null / Unique NN,U NN NN
Default Value System Date
Data Type Number Varchar2 Varchar2 Varchar2 Varchar2 Varchar2 Date
Length 10 25 25 100 30 15
b. Nom de la taula: TITLE


TITLE
Column_Name TITLE_ID TITLE DESCRIPTION RATING CATEGORY RELEASE_DATE
Key Type PK
Null / Unique NN,U NN NN
Check G, PG, R, NC17, NR DRAMA, COMEDY, ACTION, CHILD, SCIFI, DOCUMENTARY
Data Type Number Varchar2 Varchar2 Varchar2 Varchar2 Date
Length 10 60 400 4 20


C. Nom de la taula: TITLE_COPY
TITLE_COPY
Column_Name COPY_ID TITLE_ID STATUS
Key Type PK PK,FK
Null / Unique NN,U NN,U NN
Check AVAILABLE, DESTROYED, RENTED, RESERVED
FK Ref Table title
FK Ref Column title_id
Data Type Number Number Varchar2
Length 10 10 15


D. Nom de la taula: RENTAL
RENTAL
Column_Name BOOK_DATE MEMBER_ID COPY_ID ACT_RET_DATE EXP_RET_DATE TITLE_ID
Key Type PK PK,FK PK,FK PK,FK
Default Value System Date + 2 days
FK Ref Table member title_copy title_copy
FK Ref Column member_id copy_id title_id
Data Type Date Number Number Date Date Number
Length 10 10 10
E. Nom de la taula: RESERVATION
RESERVATION
Column_Name RES_DATE MEMBER_ID TITLE_ID
Key Type PK PK,FK PK,FK
Null / Unique NN,U NN,U NN,U
FK Ref Table MEMBER TITLE
FK Ref Column member_id title_id
Data Type Date Number Number
Length 10 10

2. Comprova que les taules i les seves restriccions s'han creat correctament. Consulta el diccionari de dades.

     TABLE_NAME
     ----------
     MEMBER
     RENTAL
     RESERVATION
     TITLE
     TITLE_COPY
     CONSTRAINT_NAME         C TABLE_NAME
     ------------------------------- --- --------
     MEMBER_LAST_NAME_NN       C MEMBER
     MEMBER_JOIN_DATE_NN       C MEMBER
     MEMBER_MEMBER_ID_PK       P MEMBER
     RENTAL_BOOK_DATE_COPY_TITLE_PK  P RENTAL
     RENTAL_MEMBER_ID_PK       R RENTAL
     RENTAL_COPY_ID_TITLE_ID_FK    R RENTAL
     RESERVATION_RESDATE_MEM_TIT_PK  P RESERVATION
     RESERVATION_MEMBER_ID      R RESERVATION
     RESERVATION_TITLE_ID       R RESERVATION
     ...
     18 rows selected

3. Crea seqüències per identificar de forma única dada registre en les taules MEMBER i TITLE.


a. Número de membre, taula MEMBER: inici 101; sense caché. Nom de la seqüència: member_id_seq.
b. Número de títul, taula TITLE: inici 92; no permetre caché de valors. Nom de la seqüència: title_id_seq.
c. Comprova l'existència de les seqüències en el diccionari de dades.
     SEQUENCE_NAME INCREMENT_BY LAST_NUMBER
     ------------- ------------ -----------
     TITLE_ID_SEQ       1      92
     MEMBER_ID_SEQ       1     101

4. Afegeix dades a les taules. Crea un script per a cada conjunt de dades a afegir.


a. Afegeix títols de pel·lícules a la taula TITLE. Escriu un script, anomenat p15q4.sql, per introduir la informació de les pel·lícules. Utilitza la seqüència per identificar cada títol. Comprova que les pel·lícules s'han afegit correctament.
Title Description Rating Category Release_date
Willie and Christmas Too All of Willie's friends made a Christmas list for Santa, but Willie has yet to add this own wish list G CHILD 05-OCT-95
Alien Again Yet another installation of science fiction history. Can the heroine save the planet from the alien life form? R SCIFI 19-MAY-95
The Glob A meteor crashes near a small American town and unleashed carnivorous goo in this classic NR SCIFI 12-AGO-95
My Day Off With a little luck and a lot of ingenuity, a teenager skips school for a day in New York PG COMEDY 12-JUL-95
Miracles on Ice A six-year-old has doubts about Santa Claus but she discovers that miracles really do exist. PG DRAMA 12-SEP-95
Soda Gang After discovering a cache of drugs, a young couple find themselves pitted against a vicious gang. NR ACTION 01-JUN-95


b. Afegeix dades a la taula MEMBER. Escriu un script i anomena'l p15q4.sql, per demanar als usuaris la informació. Executa el script. Assegura't d'utilitzar la seqüència per afegir números als membres.
First Name Last Name Address State Phone Join Date
Carmen Velasquez 283 King Street Seatle 206-899-6666 08-MAR-90
LaDoris Ngao 5 Modrany Bratislava 586-355-8882 08-MAR-90
Midori Nagayama 68 Via Centrale Sao Paulo 254-852-5764 17-JUN-91
Mark Lewis 6921 King Way Lagos 63-559-7777 07-ABR-90
Audry Ropeburn 86 Chu Street Hong Kong 41-559-87 18-ENE-91
Molly Urguhart 3035 Laurier Quebec 418-542-9988 18-ENE-91


c. Afegeix les següents còpies de pel·lícules, a la taula TITLE_COPY:
Title Copy Number Status
Willie and Christmas Too 1 AVAILABLE
Alien 1 AVAILABLE
2 RENTED
The Glob 1 AVAILABLE
My Day Off 1 AVAILABLE
2 AVAILABLE
3 RENTED
Miracles on Ice 1 AVAILABLE
Soda Gang 1 AVAILABLE


d. Afegeix els següents lloguers de pel·lícules, a la taula RENTAL.
Nota: El títul pot variar segons la seqüència.
Title Copy_number Customer Book_Date Date_return_expected Date_returned
92 1 101 3 days ago 1 day ago 2 days ago
93 2 101 1 day ago 1 day form now
95 3 102 2 days ago Today
97 1 106 4 days ago 2 days ago 2 days ago


5. Crea una vista amb el nom TITLE_AVAIL per mostrar les pel·lícules i la seva disponibiliat, així com la data de recuperació, si està llogada. Consulta la taula complerta.

     TITLE            COPY_ID STATUS   EXP_RET_D
     -------------------------- ------- ---------- -----------
     Alien Again            1 AVAILABLE
     Alien Again            2 RENTED   05-NOV-97
     Miracles on Ice          1 AVAILABLE
     My Day Off            1 AVAILABLE
     My Day Off            2 AVAILABLE
     My Day Off            3 RENTED   06-NOV-97
     Soda Gang             1 AVAILABLE 04-NOV-97
     The Glob             1 AVAILABLE
     Willie and Cristmas Too      1 AVAILABLE 05-NOV-97
     
     9 rows selected

6. Fes els següents canvis sobre les dades de les taules:

a. Afegeix un nou títol. La pel·lícula és "Interstellar Wars" amb el valor PG per a "rated" i classificada com Scifi. La "release date" és 07-JUL-77- La descripció és "Futuristic insterstellar action movie. Can the rebels save the humans from de evil Empire?"

Assegura't d'afegir dos registres a la taula title_copy, per disposar de dues còpies (status Avaliable).

b. Afegeix dues reserves. Una reserva és per a Carmen Velasquez, que vol llogar "Insterstellar Wars". L'altra és per Mark Lewis, que vol llogar "Soda Gang".
c. La client Carmen Velasquez lloga "Interstellar Wars", còpia 1. Esborra la reserva per a la pel·lícula. Registra la informació sobre el lloguer. Per a la data de recuperació del lloguer, assigna el valor per defecte. Verifica que el lloguer va ser registrat mitjançant la vista que vas crear prèviament.
     TITLE            COPY_ID STATUS   EXP_RET_D
     -------------------------- ------- ---------- -----------
     Alien Again            1 AVAILABLE
     Alien Again            2 RENTED   05-NOV-97
     Interstellar Wars         1 RENTED   08-NOV-97
     Interstellar Wars         2 AVAILABLE
     Miracles on Ice          1 AVAILABLE
     My Day Off            1 AVAILABLE
     My Day Off            2 AVAILABLE
     My Day Off            3 RENTED   06-NOV-97
     Soda Gang             1 AVAILABLE 04-NOV-97
     The Glob             1 AVAILABLE
     Willie and Cristmas Too      1 AVAILABLE 05-NOV-97
     
     11 rows selected

7. Fes les següents modificacions sobre les taules:

a. Afegeix una columna PRICE a la taula TITLE per registrar el preu del vídeo. La columna tindrà una longitud total de vuit dígits i dos decimals. Comprova les modificacions.
              
     Nombre             Null?   Tipo 
     ------------------------------ -------- ------------
     TITLE_ID            NOT NULL NUMBER(10) 
     TITLE             NOT NULL VARCHAR2(60)
     DESCRIPTION          NOT NULL VARCHAR2(400)
     RATING                  VARCHAR2(4)
     CATEGORY                 VARCHAR2(20)
     RELEASE_DATE               DATE
     PRICE                  NUMBER(8,2)
b. Crea un scrip anomenat p15q7.sql per modificar cada vídeo amb un preu, d'acord a la següent llista:
     TITLE            PRICE
     -------------------------- -----
     Willie and Cristmas Too    25 
     Alien Again          35 
     The Glob            35
     My Day Off           35  
     Miracles on Ice        98
     Soda Gang           35
     Interstellar Wars       29  
c. Assegura't de que en el futur, tots els títol tindran un preu. Comprova la restricció.
     CONSTRAINT_NAME  C  SEARCH_CONDITIONS
     ------------------ --- ------------------
     TITLE_PRICE_NN   C  PRICE IS NOT NULL

8. Fes un script, anomena't p15q8.sql, per crear un informe anomena't "Històric de Clients". Aquest informe reflectirà la història dels llogues de vídeos per client. Assegura't de incloure el nom del client, pel·lícula llogada, data i durada del lloguer. Mostra el total de lloguers per client, per un període especificat en l'informe.

     MEMBER       TITLE           BOOK_DATE DURATION
     ------------------ ------------------------- --------- --------
     LaDoris Ngao    The Glob          04-NOV-97
     Molly Urguhart   Miracles on Ice      02-NOV-97     2
     Carmen Velasquez  Willie and Cristmas Too  03-NOV-97     1
               Willie and Cristmas Too  03-NOV-97     1
               Alien Again        05-NOV-97