M2 - Bases de dades / Exercicis UF2: Llenguatges SQL

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Connectar-se a la base de dades

Usuari SCOTT:

SQL> CONNECT SCOTT

Password: TIGER

Aixecar la base de dades:

SQL> CONNECT SYS AS SYSDBA;

Password: MANAGER

SQL> STARTUP;

SQL> DISCONNECT;

Presentació Taules Usuari SCOTT

   Nom Usuari: scott
   contrassenya: tiger

SQL>DESC emp

              
Nombre             Nulo   Tipo 
------------------------------ -------- ----------------
EMPNO             NOT NULL NUMBER(4)    Codi d'empleat.
ENAME                  VARCHAR2(10)  Cognom. 
JOB                   VARCHAR2(9)   Ofici.
MGR                   NUMBER(4)    Codi del cap de l'empleat.
HIREDATE                DATE      Data de contractació.
SAL                   NUMBER(7,2)   Salari.
COMM                  NUMBER(7,2)   Comissió del empleats comercials (SALESMAN).
DEPTNO                 NUMBER(2)    Codi del departament de l'empleat.

SQL>SELECT * FROM emp

EMPNO  ENAME  JOB     MGR  HIREDATE  SAL  COMM DEPTNO 
------ ------ --------- ----- --------- ---- ----- ------
7369	SMITH	CLERK	  7902	 17/12/80  800 (null)   20
7499 	ALLEN	SALESMAN  7698	 20/02/81  1600  300   30
7521 	WARD	SALESMAN  7698	 22/02/81  1250  500   30
7566	JONES	MANAGER	  7839	 02/04/81  2975 (null)   20
7654 	MARTIN	SALESMAN  7698	 28/09/81  1250  1400   30
7698	BLAKE	MANAGER	  7839	 01/05/81  2850 (null)   30
7782	CLARK	MANAGER	  7839	 09/06/81  2450 (null)   10
7788	SCOTT	ANALYST	  7566	 19/04/87  3000 (null)   20
7839	KING	PRESIDENT (null) 17/11/81  5000 (null)   10
7844	TURNER	SALESMAN  7698	 08/09/81  1500   0   30
7876	ADAMS	CLERK	  7788	 23/05/87  1100 (null)   20
7900	JAMES	CLERK	  7698	 03/12/81  950 (null)   30
7902	FORD	ANALYST	  7566	 03/12/81  3000 (null)   20
7934	MILLER	CLERK	  7782	 23/01/82  1300 (null)   10

SQL>DESC dept

              
Nombre             Nulo   Tipo 
------------------------------ -------- ----------------
DEPTNO             NOT NULL NUMBER(2)    Codi departament
DNAME                  VARCHAR2(14)  Nom departament. 
LOC                   VARCHAR2(13)  Localització. 

SQL>SELECT * FROM dept

DEPTNO   DNAME   LOC     
------ -----------  ----------
  10	ACCOUNTING  NEW YORK
  20	RESEARCH   DALLAS
  30	SALES	   CHICAGO
  40	OPERATIONS  BOSTON

SQL>DESC salgrade

              
Nombre             Nulo   Tipo 
------------------------------ -------- ------------
GRADE                  NUMBER   Nivell salarial. Cada empleat pertany a un nivell en funció del seu salari.
LOSAL                  NUMBER   Salari mínim del nivell. 
HISAL                  NUMBER   Salari màxim del nivell. 

SQL>SELECT * FROM salgrade

GRADE LOSAL  HISAL     
----- -----  -----  
1	 700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999

Disseny de la BD SCOTT simple

BD SCOTT SIMPLE.png


La taula SALGRADE presenta un cas especial en el que una taula queda "connectada" a la resta mitjançant un non equi join (en aquest cas mitjançant un rang de valors de salaris).

T1: Escriptura bàsica de sentències

1. Inicii una sessió de SQL*Plus utilitzant l'ID d'usuari i password facilitat pel professor.

2. Les comandes SQL*PLUS accedeixen a la base de dades.

Cert / Fals

3. S'executarà correctament la sentència SELECT?

Cert / Fals

SQL> SELECT rownum, ename, job, sal Salary
 2 FROM  emp;

4. S'executarà correctament la sentència SELECT?

Cert / Fals

SQL> SELECT *
 2 FROM  salgrade;

5. Hi ha tres errors de codi en aquesta sentència. Pots identificar-los?

SQL> SELECT empno, ename, salary x 12 ANNUAL SALARY
 2 FROM  emp;

6. Mostra l'estructura de la taula DEPT. Selecciona totes les dades de la taula DEPT.

7. Mostra l'estructura de la taula EMP. Fes una consulta per visualitzar el número d'empleat, cognom, ofici i data d'alta. Guarda la sentència SQL en un fitxer anomenat plq7.sql.

8. Executeu la consulta del fitxer plq7.sql.

9. Fes una consulta per visualitzar només els oficis de la taula EMP.

JOB
-----------
ANALYST
CLERK
MANAGER
PRESIDENT
SALESMAN

10. Carrega plq7.sql en el búfer SQL. Posa-li nom als encapçalaments: Emp #, Employee, Job i Hire Date.

Emp #         Employee  Job    Hire Date         
---------------------- ---------- --------- ------------------------- 
7369          SMITH   CLERK   17/12/80         
7499          ALLEN   SALESMAN 20/02/81         
7521          WARD    SALESMAN 22/02/81         
7566          JONES   MANAGER  02/04/81         
7654          MARTIN   SALESMAN 28/09/81         
7698          BLAKE   MANAGER  01/05/81         
7782          CLARK   MANAGER  09/06/81         
7788          SCOTT   ANALYST  19/04/87         
7839          KING    PRESIDENT 17/11/81         
7844          TURNER   SALESMAN 08/09/81         
7876          ADAMS   CLERK   23/05/87         
7900          JAMES   CLERK   03/12/81         
7902          FORD    ANALYST  03/12/81         
7934          MILLER   CLERK   23/01/82

11. Visualitza el nom concatenat amb l'ofici, separat per una coma i i un espai i etiquete la columna amb Employee and Title.

Employee and Title 
------------------- 
SMITHCLERK     
ALLENSALESMAN    
WARDSALESMAN    
JONESMANAGER    
MARTINSALESMAN   
BLAKEMANAGER    
CLARKMANAGER    
SCOTTANALYST    
KINGPRESIDENT    
TURNERSALESMAN   
ADAMSCLERK     
JAMESCLERK     
FORDANALYST     
MILLERCLERK

12. Fes una consulta per visualitzar totes les dades de la taula EMP. Separa cada columna amb una coma. Etiqueta la columna com THE_OUTPUT.

THE_OUTPUT
---------------------------------------------
7369,SMITH,CLERK,7902,17/12/80,800,,20 
7499,ALLEN,SALESMAN,7698,20/02/81,1600,300,30 
7521,WARD,SALESMAN,7698,22/02/81,1250,500,30 
7566,JONES,MANAGER,7839,02/04/81,2975,,20 
7654,MARTIN,SALESMAN,7698,28/09/81,1250,1400,30 
7698,BLAKE,MANAGER,7839,01-MAY-81,2850,,30
7782,CLARK,MANAGER,7839,09/06/81,2450,,10 
7788,SCOTT,ANALYST,7566,19/04/87,3000,,20 
7839,KING,PRESIDENT,,17/11/81,5000,,10 
7844,TURNER,SALESMAN,7698,08/09/81,1500,0,30 
7876,ADAMS,CLERK,7788,23/05/87,1100,,20
7900,JAMES,CLERK,7698,03/12/81,950,,30 
7902,FORD,ANALYST,7566,03/12/81,3000,,20 
7934,MILLER,CLERK,7782,23/01/82,1300,,10


T2: Restricció i classificació de les dades

1. Fes una consulta per visualitzar el nom i el salari dels empleats que guanyen més de 2850$. Guarda la sentència SQL en un fitxer anomenat p2q1.sql. Executa la consulta.

ENAME   SAL
-----   ---- 
JONES 	  2975 
SCOTT   3000
KING	  5000
FORD	  3000       

2. Fes una consulta per visualitzar el nom del empleat i el codi del departament per l'empleat amb codi 7566.

ENAME   DEPTNO
------   ------
JONES	  20 
      

3. Modifica p2q1.sql per visualitzar el nom i el salari de tots els empleats que tinguin un salari entre 1500$ i 2850$. Guarda a questa sentència SQL en un fitxer anomenat p2q3.sql. Executa la consulta.

ENAME   SAL
------   ----
ALLEN	  1600
BLAKE	  2850
CLARK	  2450
TURNER	  1500

4. Mostra el nom del empleat, ofici i data d'alta, dels empleats contractats entre el 20 de febrer del 1981 i el 1 de maig del 1981. Ordena la consulta en ordre ascendent per data d'alta.

ENAME   JOB       HIREDATE
------   --------    -------- 
ALLEN	  SALESMAN	  20/02/81
WARD	  SALESMAN	  22/02/81
JONES	  MANAGER	  02/04/81
BLAKE	  MANAGER	  01/05/81

5. Mostra el cognom i número de departament de tots els empleats dels departaments 10 i 30. Ordena'ls de forma descendent per cognom.

ENAME   DEPTNO
------   ------
ALLEN	    30
BLAKE	    30
CLARK     10
JAMES	    30
KING	    10
MARTIN     30
MILLER	    10
TURNER	    30
WARD	    30

6. Modifica p2q3.sql per treure un llistat del cognom i salari dels empleats que guanyen més de 1500$ dels departaments 10 o 30. Etiqueta les columnes "Employee" i "Monthly Salary", respectivament. Tornar a guardar la sentència en un fitxer anomenat p2q6.sql. Executa la consulta.

Employee  Monthly Salary
--------  --------------
ALLEN	       1600
BLAKE	       2850
CLARK	       2450
KING	       5000 

7. Mostra el nom i la data d'alta de cada empleat contractat durant l'any 1982.

ENAME   HIREDATE
------   --------
MILLER	  23/01/82

8. Mostra el nom i l'ofici de tots els empleats que no tenen un cap assignat.

ENAME   JOB      
------   --------
KING    PRESIDENT 

9. Mostra el nom, salari i comissió de tots els empleats que guanyen comissions. Ordeneu per salari i comissió en ordre descendent.

ENAME   SAL   COMM          
-------  ----   ---- 
ALLEN   1600   300          
TURNER   1500    0           
MARTIN   1250   1400          
WARD    1250   500  

10. Mostra els noms de tots els empleats que tinguin una A en la tercera lletra del seu nom.

ENAME   
------- 
BLAKE   
CLARK   
ADAMS 

11. Mostra el nom de tots els empleats que tinguin dos L en el seu nom i que siguin del departament 30 o que el seu cap sigui el 7782.

ENAME   
-------
ALLEN   
MILLER  

12. Mostra el nom, ofici i salari de tots els empleats que tinguin com ofici Clerk o Analyst i el seu salari no sigui igual a 1000, 3000 o 5000 dòlars.

ENAME   JOB    SAL          
-------  -----   ----
SMITH   CLERK   800          
ADAMS   CLERK   1100          
JAMES   CLERK   950          
MILLER   CLERK   1300

13. Modifica p2q6.sql per mostrar el nom, salari i comissió de tots els empleats que tinguin una comissió superior al seu salari incrementat un 10%. Executa la consulta. Guarda-la com p2q13.sql.

Employee  Monthly Salary  COMM          
---------- --------------  ---- 
MARTIN        1250  1400     

T3: Funcions a nivell de fila

1. Fes una consulta que mostri la data actual. Etiqueta la columna com a Date.

Date           
--------
10/12/13        

2. Mostra el número de l'empleat, nom, salari i increment del salari del 15% sense decimals. Etiqueta la columna com a New Salary. Guarda la sentència SQL en un fitxer anomenat p3q2.sql.


3. Executa la consulta del fitxer p3q2.sql.

EMPNO         ENAME   SAL          New Salary       
---------------------- ---------- ---------------------- ---------------------- 
7369          SMITH    800          920          
7499          ALLEN   1600          1840          
7521          WARD    1250          1438          
7566          JONES   2975          3421          
7654          MARTIN   1250          1438          
7698          BLAKE   2850          3278          
7782          CLARK   2450          2818          
7788          SCOTT   3000          3450          
7839          KING    5000          5750          
7844          TURNER   1500          1725          
7876          ADAMS   1100          1265          
7900          JAMES    950          1093          
7902          FORD    3000          3450          
7934          MILLER   1300          1495          

4. Modifica la consulta p3q2.sql per afegir una columna que resti el antic salari del nou. Etiqueteu la columna com Increase. Torna a executar la consulta.

EMPNO         ENAME   SAL          New Salary       Increase        
---------------------- ---------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
7369          SMITH    800          920          120          
7499          ALLEN   1600          1840          240          
7521          WARD    1250          1438          188          
7566          JONES   2975          3421          446          
7654          MARTIN   1250          1438          188          
7698          BLAKE   2850          3278          428          
7782          CLARK   2450          2818          368          
7788          SCOTT   3000          3450          450          
7839          KING    5000          5750          750          
7844          TURNER   1500          1725          225          
7876          ADAMS   1100          1265          165          
7900          JAMES    950          1093          143          
7902          FORD    3000          3450          450          
7934          MILLER   1300          1495          195 

5. Mostra el nom de l'empleat, data de contractació i data de revisió del salari, la cual és el primer Dilluns desprès de sis mesos de servei. Etiqueu la columna com REVIEW. Formata les dates per a que apareixin similars a "Sunday, the Seventh of September, 1981".

EMPNO         HIREDATE         REVIEW
---------------------- ------------------------- ------------------------------------------
7369          17/12/80         Lunes, the Twenty-Second of Junio, 1981                                  
7499          20/02/81         Lunes, the Twenty-Fourth of Agosto, 1981                                  
7521          22/02/81         Lunes, the Twenty-Fourth of Agosto, 1981                                  
7566          02/04/81         Lunes, the Fifth of Octubre, 1981                                     
7654          28/09/81         Lunes, the Twenty-Ninth of Marzo, 1982                                   
7698          01/05/81         Lunes, the Second of Noviembre, 1981                                    
7782          09/06/81         Lunes, the Fourteenth of Diciembre, 1981                                  
7788          19/04/87         Lunes, the Twenty-Sixth of Octubre, 1987                                  
7839          17/11/81         Lunes, the Twenty-Fourth of Mayo, 1982                                   
7844          08/09/81         Lunes, the Fifteenth of Marzo, 1982                                    
7876          23/05/87         Lunes, the Thirtieth of Noviembre, 1987                                  
7900          03/12/81         Lunes, the Seventh of Junio, 1982                                     
7902          03/12/81         Lunes, the Seventh of Junio, 1982                                     
7934          23/01/82         Lunes, the Twenty-Sixth of Julio, 1982                                   

6. Per a cada empleat mostra el nom de l'empleat i calcula el nombre de mesos entre avui i la data de contractació. Etiqueta la consulta com MONTHS_WORKED. Ordena els resultats per el nombre de mesos treballats. Arrodoneix el nombre de mesos cap amunt fins al proper nombre enter.

ENAME   MONTHS_WORKED     
---------- --------------
ADAMS   319          
SCOTT   320          
MILLER   383          
FORD    384          
JAMES   384          
KING    385          
MARTIN   386          
TURNER   387          
CLARK   390          
BLAKE   391          
JONES   392          
WARD    394          
ALLEN   394          
SMITH   396          


7. Escriu una consulta que mostri la següent informació de cada empleat: <nom empleat> earns <salari> monthly but wants <3 vegades més>. Etiqueta la columna com Dream Salaries.

Dream Salaries                       
----------------------------------------------------------- 
SMITH earns $800.00 monthly but wants $2,400.00.      
ALLEN earns $1,600.00 monthly but wants $4,800.00.     
WARD earns $1,250.00 monthly but wants $3,750.00.      
JONES earns $2,975.00 monthly but wants $8,925.00.     
MARTIN earns $1,250.00 monthly but wants $3,750.00.     
BLAKE earns $2,850.00 monthly but wants $8,550.00.     
CLARK earns $2,450.00 monthly but wants $7,350.00.     
SCOTT earns $3,000.00 monthly but wants $9,000.00.     
KING earns $5,000.00 monthly but wants $15,000.00.     
TURNER earns $1,500.00 monthly but wants $4,500.00.     
ADAMS earns $1,100.00 monthly but wants $3,300.00.     
JAMES earns $950.00 monthly but wants $2,850.00.      
FORD earns $3,000.00 monthly but wants $9,000.00.      
MILLER earns $1,300.00 monthly but wants $3,900.00.     

8. Fes una consulta per mostrar el nom i salari de tots els empleats. Formata el salari per a que tingui una longitud de 15 caràcters i ompli el costat esquerra amb $. Etiqueta la columna com SALARY.

ENAME   SALARY     
---------- --------------- 
SMITH   $$$$$$$$$$$$800 
ALLEN   $$$$$$$$$$$1600 
WARD    $$$$$$$$$$$1250 
JONES   $$$$$$$$$$$2975 
MARTIN   $$$$$$$$$$$1250 
BLAKE   $$$$$$$$$$$2850 
CLARK   $$$$$$$$$$$2450 
SCOTT   $$$$$$$$$$$3000 
KING    $$$$$$$$$$$5000 
TURNER   $$$$$$$$$$$1500 
ADAMS   $$$$$$$$$$$1100 
JAMES   $$$$$$$$$$$$950 
FORD    $$$$$$$$$$$3000 
MILLER   $$$$$$$$$$$1300 

9. Escriu una consulta que visualitzi el nom de l'empleat amb la primera lletra en majúscules, la resta en minúscules i la longitud dels seus noms, para tots els empleats que comencin per J, A o M. Doneu a les columnes una etiqueta apropiada.

Name    Length         
---------- -----------
Allen   5           
Jones   5           
Martin   6           
Adams   5           
James   5           
Miller   6     

10. Mostra el nom, la data de contractació i dia de la setmana que va començar l'empleat. Etiqueta la columna com DAY. Ordena els resultats per el dia de la setmana començant per Dilluns.

ENAME   HIREDATE         DAY                 
---------- ------------------------- -------------- 
MARTIN   28/09/81         LUNES                
CLARK   09/06/81         MARTES                
TURNER   08/09/81         MARTES                
KING    17/11/81         MARTES                
SMITH   17/12/80         MIÉRCOLES              
JAMES   03/12/81         JUEVES                
JONES   02/04/81         JUEVES                
FORD    03/12/81         JUEVES                
ALLEN   20/02/81         VIERNES               
BLAKE   01/05/81         VIERNES               
ADAMS   23/05/87         SÁBADO                
MILLER   23/01/82         SÁBADO                
WARD    22/02/81         DOMINGO               
SCOTT   19/04/87         DOMINGO 

11. Fes una consulta que mostri el nom de l'empleat i importi de la comissió. Si el empleat no té comissió mostreu el literal "No Commission". Etiqueta la columna com COMM.

ENAME   COMM                   
---------- --------------
SMITH   No Comission               
ALLEN   300                   
WARD    500                   
JONES   No Comission               
MARTIN   1400                   
BLAKE   No Comission               
CLARK   No Comission               
SCOTT   No Comission               
KING    No Comission               
TURNER   0                    
ADAMS   No Comission               
JAMES   No Comission               
FORD    No Comission               
MILLER   No Comission               


T4: Visualització de dades a partir de varies taules

1. Fes una consulta per mostrar el nom, número de departament i nom de departament de tots els empleats.

ENAME   DEPTNO         DNAME     
---------- ---------------------- -------------- 
SMITH   20           RESEARCH    
ALLEN   30           SALES     
WARD    30           SALES     
JONES   20           RESEARCH    
MARTIN   30           SALES     
BLAKE   30           SALES     
CLARK   10           ACCOUNTING   
SCOTT   20           RESEARCH    
KING    10           ACCOUNTING   
TURNER   30           SALES     
ADAMS   20           RESEARCH    
JAMES   30           SALES     
FORD    20           RESEARCH    
MILLER   10           ACCOUNTING  

2. Mostra els oficis diferents que hi ha al departament 30.

JOB    LOC      
--------- ------------- 
SALESMAN CHICAGO    
MANAGER  CHICAGO    
CLERK   CHICAGO 

3. Fes una consulta per mostrar el nom de l'empleat, nom del departament i localitat de tots els empleats que tenen comissió.

ENAME   DNAME     LOC      
---------- -------------- ------------- 
ALLEN   SALES     CHICAGO    
WARD    SALES     CHICAGO    
MARTIN   SALES     CHICAGO    
TURNER   SALES     CHICAGO 

4. Mostra el nom de l'empleat i nom del departament de tots els empleats que tenen una A en el seu nom. Guarda la sentència SQL en un fitxer anomenat p4q4.sql.

ENAME   DNAME     
---------- -------------- 
ALLEN   SALES     
WARD    SALES     
MARTIN   SALES     
BLAKE   SALES     
CLARK   ACCOUNTING   
ADAMS   RESEARCH    
JAMES   SALES  

5. Fes una consulta per mostrar el nom, ofici, número del departament i nom del departament de tots els empleats que treballen a DALLAS.

ENAME   JOB    DEPTNO         DNAME     
---------- --------- ---------------------- -------------- 
SMITH   CLERK   20           RESEARCH    
JONES   MANAGER  20           RESEARCH    
SCOTT   ANALYST  20           RESEARCH    
ADAMS   CLERK   20           RESEARCH    
FORD    ANALYST  20           RESEARCH  

6. Mostra el nom de l'empleat i el número del empleat juntament amb el nom dels seus caps i el número del seu cap. Etiqueta les columnes com Employee, Emp#, Manager i Mgr#, respectivament. Guarda la sentència SQL en un fitxer anomenat p4q6.sql.

Employee  Emp#          Manager  Mgr#          
---------- ---------------------- ---------- ---------------------- 
SMITH   7369          FORD    7902          
ALLEN   7499          BLAKE   7698          
WARD    7521          BLAKE   7698          
JONES   7566          KING    7839          
MARTIN   7654          BLAKE   7698          
BLAKE   7698          KING    7839          
CLARK   7782          KING    7839          
SCOTT   7788          JONES   7566          
TURNER   7844          BLAKE   7698          
ADAMS   7876          SCOTT   7788          
JAMES   7900          BLAKE   7698          
FORD    7902          JONES   7566          
MILLER   7934          CLARK   7782  

7. Modifica p4q6.sql per mostrar tots els empleats incloent a King, que no té cap. Torna a guardar la consulta com p4q7.sql. Executa la consulta.

Employee  Emp#          Manager  Mgr#          
---------- ---------------------- ---------- ---------------------- 
SMITH   7369          FORD    7902          
ALLEN   7499          BLAKE   7698          
WARD    7521          BLAKE   7698          
JONES   7566          KING    7839          
MARTIN   7654          BLAKE   7698          
BLAKE   7698          KING    7839          
CLARK   7782          KING    7839          
SCOTT   7788          JONES   7566          
KING    7839                           
TURNER   7844          BLAKE   7698          
ADAMS   7876          SCOTT   7788          
JAMES   7900          BLAKE   7698          
FORD    7902          JONES   7566          
MILLER   7934          CLARK   7782

8. Fes una consulta que mostri el nom de l'empleat, número del departament juntament amb el nom dels seus companys de departament. Poseu etiquetes apropiades.

DEPARTAMENT      EMPLOYEE  COLLEAGUE 
---------------------- ---------- ---------- 
20           FORD    SMITH   
20           ADAMS   SMITH   
20           SCOTT   SMITH   
20           JONES   SMITH   
30           JAMES   ALLEN   
30           TURNER   ALLEN   
30           BLAKE   ALLEN   
30           MARTIN   ALLEN   
30           WARD    ALLEN   
30           JAMES   WARD    
30           TURNER   WARD    
30           BLAKE   WARD    
30           MARTIN   WARD    
30           ALLEN   WARD    
20           FORD    JONES   
20           ADAMS   JONES   
20           SCOTT   JONES   
20           SMITH   JONES   
30           JAMES   MARTIN   
30           TURNER   MARTIN   
30           BLAKE   MARTIN   
30           WARD    MARTIN   
30           ALLEN   MARTIN   
30           JAMES   BLAKE   
30           TURNER   BLAKE   
30           MARTIN   BLAKE   
30           WARD    BLAKE   
30           ALLEN   BLAKE   
10           MILLER   CLARK   
10           KING    CLARK   
20           FORD    SCOTT   
20           ADAMS   SCOTT   
20           JONES   SCOTT   
20           SMITH   SCOTT   
10           MILLER   KING    
10           CLARK   KING    
30           JAMES   TURNER   
30           BLAKE   TURNER   
30           MARTIN   TURNER   
30           WARD    TURNER   
30           ALLEN   TURNER   
20           FORD    ADAMS   
20           SCOTT   ADAMS   
20           JONES   ADAMS   
20           SMITH   ADAMS   
30           TURNER   JAMES   
30           BLAKE   JAMES   
30           MARTIN   JAMES   
30           WARD    JAMES   
30           ALLEN   JAMES   
20           ADAMS   FORD    
20           SCOTT   FORD    
20           JONES   FORD    
20           SMITH   FORD    
10           KING    MILLER   
10           CLARK   MILLER

9. Mostra l'estructura de la taula SALGRADE. Crea una consulta que mostri el nom, ofici, nom del departament, salari i grau de tots els empleats.

ENAME   JOB    DNAME     SAL          GRADE         
---------- --------- -------------- ---------------------- ---------------------- 
SMITH   CLERK   RESEARCH    800          1           
JAMES   CLERK   SALES     950          1           
ADAMS   CLERK   RESEARCH    1100          1           
WARD    SALESMAN SALES     1250          2           
MARTIN   SALESMAN SALES     1250          2           
MILLER   CLERK   ACCOUNTING   1300          2           
TURNER   SALESMAN SALES     1500          3           
ALLEN   SALESMAN SALES     1600          3           
CLARK   MANAGER  ACCOUNTING   2450          4           
BLAKE   MANAGER  SALES     2850          4           
JONES   MANAGER  RESEARCH    2975          4           
SCOTT   ANALYST  RESEARCH    3000          4           
FORD    ANALYST  RESEARCH    3000          4           
KING    PRESIDENT ACCOUNTING   5000          5 

10. Fes una consulta per mostrar el nom i data de contractació de qualsevol empleat contractat desprès de Blake.

ENAME   HIREDATE         
---------- ------------------------- 
MARTIN   28/09/81         
CLARK   09/06/81         
SCOTT   19/04/87         
KING    17/11/81         
TURNER   08/09/81         
ADAMS   23/05/87         
JAMES   03/12/81         
FORD    03/12/81         
MILLER   23/01/82

11. Mostra tots els noms dels empleats i les dates de contractació juntament amb el nom dels seus caps i dates de contractació de tots els empleats contractats abans que els seus caps. Etiquet les columnes com Employee. Emp Hiredate, Manager i Mgr respectivament.

Employee  Emp Hiredate       Manager  Mgr Hiredate       
---------- ------------------------- ---------- ------------------------- 
SMITH   17/12/80         FORD    03/12/81         
ALLEN   20/02/81         BLAKE   01/05/81         
WARD    22/02/81         BLAKE   01/05/81         
JONES   02/04/81         KING    17/11/81         
BLAKE   01/05/81         KING    17/11/81         
CLARK   09/06/81         KING    17/11/81

12. Fes una consulta que mostri els noms dels empleats i el salari mitjançant asteriscs. Cada asterisc significa un centenar de dòlars. Ordena les dades en ordre descendent per salari. Mostra el resultat en una sola columna, amb l'etiqueta EMPLOYEE_AND_THEIR_SALARIES.

EMPLOYEE_AND_THEIR_SALARIS 
-------------------------------------------------------------
KING   **************************************************
FORD   ******************************
SCOTT   ******************************
JONES   *****************************
BLAKE   ****************************
CLARK   ************************
ALLEN   ****************
TURNER  ***************
MILLER  *************
WARD   ************
MARTIN  ************
ADAMS   ***********
JAMES   *********
SMITH   ********

T5: Dades agregades. Funcions de grup

1. Les funcions de grup treballen amb molts registres per a produir un resultat.

Cert / Fals

2. Les funcions de grup inclouen nuls en els càlculs.

Cert / Fals

3. La clàusula WHERE restringeix registres abans de la inclusió en un càlcul de grup.

Cert / Fals

4. Mostra sobre el salari: màxim, mínim, suma i mitjana aritmètica, per a tots els empleats. Arrodoneix els resultats a la posició decimal. Salva la sentència SQL en un fitxer anomenat p5q4.sql.

Maximum        Minimum        Sum          Average        
---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
5000          800          29025         2073  

5. Modifica p5q4.sql per mostrar: màxim, mínim, suma i mitjana aritmètica de salaris per a cada ofici. Salva la sentència SQL en un fitxer anomenat p5q5.sql. Executa la consulta.

JOB    Maximum        Minimum        Sum          Average        
--------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
CLERK   1300          800          4150          1038          
SALESMAN 1600          1250          5600          1400          
PRESIDENT 5000          5000          5000          5000          
MANAGER  2975          2450          8275          2758          
ANALYST  3000          3000          6000          3000  

6. Escriu una consulta que mostri el nombre de persones que tenen el mateix ofici.

JOB    COUNT(*)        
--------- ---------------------- 
CLERK   4           
SALESMAN 4           
PRESIDENT 1           
MANAGER  3           
ANALYST  2 

7. Determina el nombre total de directors. Etiqueta la columna com "nº de directors".

Number of Managers   
---------------------- 
6  

8. Escriu una consulta que mostri la diferència entre el salari més alt i el més baix de la empresa. Etiqueta la columna com "DIFFERENCE".

DIFFERENCE       
---------------------- 
4200          

9. Mostri el número del director i salari de l'empleat amb menor salari amb dependència d'aquest director. Exclou a qualsevol empleat que no tingui director. Exclou qualsevol grup, que tingui un salari mínim inferior a 1000$. Classifica el resultat en ordre descendent de salaris.

MGR          MIN(SAL)        
---------------------- ---------------------- 
7566          3000          
7839          2450          
7782          1300          
7788          1100 

10. Escriu una consulta que mostri el nom del departament, localitat, nombre d'empleats i la mitjana de salaris, per a tots els empleats de cada departament. Etiqueta les columnes com DNAME, LOC, Number of People i Salari, respectivament.

DNAME     LOC      Number of People    Salary         
-------------- ------------- ---------------------- ---------------------- 
RESEARCH    DALLAS    5           2175          
SALES     CHICAGO    6           1566,67        
ACCOUNTING   NEW YORK   3           2916,67      

11. Fes una consulta que mostri el nombre total d'empleats i d'aquest total el nombre dels que es van contractar en 1980, 1981, 1982 i 1983. Etiqueta les columnes com TOTAL, 1980, 1981, 1982 i 1983.

TOTAL         1980          1981          1982          1983          
---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
14           1           10           1           0           

12. Crea una matriu que mostri l'ofici, salari corresponent segons departament i el salari total per aquest ofici de tots els departaments. Etiqueta les columnes com Job, Dept 10, Dept 20, Dept 30 i Total.

Job    Dept 10        Dept 20        Dept 30        Total         
--------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
CLERK   1300          1900          950          4150          
SALESMAN                        5600          5600          
PRESIDENT 5000                                 5000          
MANAGER  2450          2975          2850          8275          
ANALYST             6000                     6000 


T6: Subconsultes

1. Escriu una consulta que mostri nom i data d'alta de tots els empleats que treballen en el mateix departament que Blake (Exclou a Blake).

ENAME   HIREDATE         
---------- ------------------------- 
JAMES   03/12/81         
TURNER   08/09/81         
MARTIN   28/09/81         
WARD    22/02/81         
ALLEN   20/02/81   

2. Fes una subconsulta que mostri el número i nom de tots els empleats que guanyen més que la mitjana de salaris. Classifica el resultat en ordre descendent de salaris.

EMPNO         ENAME   
---------------------- ---------- 
7839          KING    
7902          FORD    
7788          SCOTT   
7566          JONES   
7698          BLAKE   
7782          CLARK   

3. Escriu una consulta que mostri el número i nom de tots els empleats que treballen en un departament amb qualsevol empleat que tingui un nom que contingui una "T". Salva la sentència SQL en un fitxer anomenat p6q3.sql.

EMPNO         ENAME   
---------------------- ---------- 
7902          FORD    
7876          ADAMS   
7788          SCOTT   
7566          JONES   
7369          SMITH   
7900          JAMES   
7844          TURNER   
7698          BLAKE   
7654          MARTIN   
7521          WARD    
7499          ALLEN  

4. Mostra el nom, número de departament i ofici de tots els empleats que treballen en un departament que es trobi a Dallas.

ENAME   DEPTNO         JOB    
---------- ---------------------- --------- 
SMITH   20           CLERK   
JONES   20           MANAGER  
SCOTT   20           ANALYST  
ADAMS   20           CLERK   
FORD    20           ANALYST  

5. Mostra el nom i el salari de tots els empleats que depenguin de "King".

ENAME   SAL          
---------- ---------------------- 
JONES   2975          
BLAKE   2850          
CLARK   2450          

6. Mostra el número, nom i ofici de tots els empleats del departament "Sales".

DEPTNO         ENAME   JOB    
---------------------- ---------- --------- 
30           ALLEN   SALESMAN 
30           WARD    SALESMAN 
30           MARTIN   SALESMAN 
30           BLAKE   MANAGER  
30           TURNER   SALESMAN 
30           JAMES   CLERK  

7. Modifica el fitxer p6q3.sql per a que mostri el número, nom i salari de tots els empleats que guanyin més que la mitjana de salaris i que treballin en un departament en el que hi hagi algun empleat que contingui una "T" en el seu nom. Salva el fitxer, com p6q7.sql.

EMPNO         ENAME   SAL          
---------------------- ---------- ---------------------- 
7902          FORD    3000          
7788          SCOTT   3000          
7566          JONES   2975          
7698          BLAKE   2850  


T7: Subconsultes multicolumna

1. Escriu una consulta que mostri el nom, número de departament i salari de qualsevol empleat, que tinguin un número de departament i salari que es corresponguin -els dos- amb el número de departament i salari de qualsevol empleat que tingui comissió.

ENAME   DEPTNO         SAL          
---------- ---------------------- ---------------------- 
ALLEN   30           1600          
MARTIN   30           1250          
WARD    30           1250          
TURNER   30           1500  

2. Mostra el nom, nom del departament i salari, de qualsevol empleat que tingui un salari i comissió que es corresponguin -els dos-, amb el salari i comissió de qualsevol empleat de Dallas.

ENAME   DNAME     SAL          
---------- -------------- ---------------------- 
SMITH   RESEARCH    800          
JONES   RESEARCH    2975          
SCOTT   RESEARCH    3000          
FORD    RESEARCH    3000          
ADAMS   RESEARCH    1100 

3. Fes una consulta per mostrar el nom, data d'alta i salari de tots els empleats que tinguin el mateix salari i comissió que Scott.

ENAME   HIREDATE         SAL          
---------- ------------------------- ---------------------- 
FORD    03/12/81         3000            

4. Fes una consulta per mostrar als empleats que guanyin un salari superior al salari de qualsevol empleat "CLERK". Ordena el resultat pel salari de forma descendent.

ENAME   JOB    SAL          
---------- --------- ---------------------- 
KING    PRESIDENT 5000          
FORD    ANALYST  3000          
SCOTT   ANALYST  3000          
JONES   MANAGER  2975          
BLAKE   MANAGER  2850          
CLARK   MANAGER  2450          
ALLEN   SALESMAN 1600          
TURNER   SALESMAN 1500  


T7-1: Exists i Operadors SET

1.Empleats que tinguin algun empleat al seu càrrec (EXISTS).


2.Departaments que no tinguin empleats (NOT EXISTS).


3.Empleats que no tenen cap empleat al seu càrrec (NOT EXISTS).


4.Cognoms dels empleats que tinguin un o més companys de feina en els seus departaments amb dates de contractació posteriors però salaris més alts (EXISTS).


5.Mostreu l'identificador dels empleats i l'identificador de totes les feines que han tingut (UNION).


6.El mateix que la 5, però considerant també el departament on han desenvolupat les feines (UNION).


7.Mostreu l'identificador dels empleats i l'identificador de totes les feines que han tingut en cada departament (UNION ALL).


8.Mostreu els identificadors dels empleats i del càrrec dels empleats que actualment tinguin un càrrec que varen ocupar en un altre període en la companyia (INTERSECT).


9.Igual que la 8, però considerant també el departament on han treballat (INTERSECT).


10.Mostreu els identificadors dels empleats i del càrrec dels empleats que no han canviat mai de càrrec (MINUS).


11.Mostreu els identificadors dels departaments per a departaments que no continguin l'ID de càrrec ST_CLERK (MINUS).


12.Mostreu l'identificador de país i el nom dels països que no tenen departaments ubicats en ells (MINUS).


13.Mostreu els identificadors dels departaments i dels càrrecs dels departaments 10, 50 i 20 (UNION).


T7-2: Exercicis consultes complexes

Esquema scot ampliada.png


1.Quantitat de producte venuda a cada client (Descripcio producte i quantitat).


2.Import total venut per cada empleat (Nom empleat i total).


3.Empleats que han venut menys que la mitja de tots els empleats.


4.Quantitat de producte venut. Ordenat per producte (Descripcio producte i quantitat).


5.Quantitat de producte venut. Ordenat per quantitat de forma descendent. Han d'aparèixer tots els productes.


6.Quants clients a cada estat?


7.Quantes ordres per any i mes?


8.Quantes ordres per any?


9.En quants productes surt la paraula "TENNIS"?


10.Increment del preus dels productes des del primer preu fins l'actual.


11.Màximes quantitats de cada producte venudes en una sola comanda. Ordenades de forma ascendent.


12.Mostrar quantitat de cada producte venut (Descripció i total unitats venudes). Només ens interessen aquells productes dels que s'hagin venut més de 8 unitats.


13.Quantitat de producte venut (Descripció i total unitats venudes). Ordenat per producte. Han d'aparèixer tots els productes.


14.Quantitat de producte venut per empleat (Nom empleat, Descripció del producte i quantitat venuda).


15.Número d'ordres de cada COMMPLAN.


16.Número de productes venuts a cada ordre. Han d'aparèixer totes les ordres.

17. Clients que han comprat més de 5 unitats d'algun producte en una comanda (EXISTS).

18. Quins clients han comprat més que la mitjana.

19. Quants clients han comprat més que la mitjana.

20. Quants empleats no cobren comissió a cada departament. Han d'apareixer tots els departaments.

21. Mostrar el prodid dels productes que no s'han venut mai (MINUS).

22. Mostrar el prodid i la descripció dels productes que no s'han venut mai (MINUS).

T8: Generació d'informes

Determina quina de les següents sentències són certes o falses:

1. Una variable d'ampersand simple només es demana una vegada?

Cert / Fals

2. L'ordre ACCEPT és de SQL.

Cert / Fals

Les següents preguntes utilitzen les taules EMP, CUSTOMER i PRODUCT.

Guardeu tots els scripts en la carpeta C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN

3. Escriu un arxiu d'ordres que mostri el nom de l'empleat concatenat amb l'ofici i la data d'ingrés per als empleats contractats en un rang de dates específiques. Demana a l'usuari el rang utilitzant l'ordre ACCEPT. Utilitzeu el format MM/DD/YY. Salva la sentència en un fitxer anomenat p8q3.sql. El resultat s'ha de veure com a continuació:

   Please enter the low date range ("MM/DD/YYYY"): 01/01/1981
   Please enter the high date range ("MM/DD/YYYY"): 01/01/1982

   EMPLOYEES         HIREDATE         
   ------------------------- ------------------------- 
   ALLEN, SALESMAN      20/02/81         
   WARD, SALESMAN      22/02/81         
   JONES, MANAGER      02/04/81         
   MARTIN, SALESMAN     28/09/81         
   BLAKE, MANAGER      01/05/81         
   CLARK, MANAGER      09/06/81         
   KING, PRESIDENT      17/11/81         
   TURNER, SALESMAN     08/09/81         
   JAMES, CLERK       03/12/81         
   FORD, ANALYST       03/12/81         

   10 filas seleccionadas 


4. Fes un script que mostri el nom, ofici i nom del departament. La condició de cerca no serà sensible a majúscules/minúscules. Salva el script com p8q4.sql.

   Please enter the location name: Dallas   

   EMPLOYEE NAME  JOB      DEPARTAMENT NAME     
   --------------- ------------- ---------------- 
   SMITH	   CLERK	  RESEARCH
   JONES	   MANAGER	  RESEARCH
   SCOTT	   ANALYST	  RESEARCH
   ADAMS	   CLERK	  RESEARCH
   FORD	   ANALYST	  RESEARCH

5. Modifica el fitxer p8q4.sql per crear un informe amb el nom del departament, nom, data d'alta i salari anual, per a tots els empleats de determinada localitat. Pregunta a l'usuari per la localitat. Etiqueta les columnes segons el model. Salva el fitxer com p8q5.sql.

   Please enter location name: Chicago
   
   DEPARTMENT EMPLOYEE    START           ANNUAL
   NAME    NAME      DATE     SALARY   SALARY
   ---------- ------------- --------- --------- ----------
   SALES    BLAKE     01-MAY-81 $2,850.00 $34,200.00
         MARTIN     28-SEP-81 $1,250.00 $15,000.00
         ALLEN     20-FEB-81 $1,600.00 $19,200.00
         TURNER     08-SEP-81 $1,500.00 $18.000.00
         JAMES     03-DEC-81  $950.00 $11,400.00
         WARD      22-FEB-81 $1,250.00 $15,000.00

Fes els següents informes utilitzant l'ordre BREAK.

6.

    
   DEPARTMENT EMPLOYEE    
   NAME    NAME      
   ---------- ------------- 
   ACCOUNTING CLARK
         KING
         MILLER
   RESEARCH  JONES
         FORD
         ADAM
         SMITH
         SCOTT
   SALES    WARD
         TURNER
         ALLEN
         JAMES
         BLAKE     
         MARTIN             

7.

    
   DEPARTMENT EMPLOYEE    
   NAME    NAME      
   ---------- ------------- 
   ACCOUNTING CLARK
         KING
         MILLER

   RESEARCH  JONES
         FORD
         ADAM
         SMITH
         SCOTT

   SALES    WARD
         TURNER
         ALLEN
         JAMES
         BLAKE     
         MARTIN             

8.

    
   DEPARTMENT EMPLOYEE    EMPLOYEE
   NAME    JOB      NAME      
   ---------- ------------- -----------
   ACCOUNTING CLERK     MILLER

         MANAGER    CLARK

         PRESIDENT   KING
         


   RESEARCH  ANALYST    SCOTT
                FORD
      
         CLERK     ADAMS
                SMITH
        
         MANAGER    JONES   SALES    CLERK     JAMES

         MANAGER    BLAKE

         SALESMAN    MARTIN
                WARD
                ALLEN
                TURNER

T9: Manipulació de dades

1. Crea la taula MY_EMPLOYEE:

CREATE TABLE MY_EMPLOYEE(
   ID     NUMBER(4) PRIMARY KEY,
   LAST_NAME	 VARCHAR2(25),
   FIRST_NAME VARCHAR2(25),
   USERID	 VARCHAR2(25),
   SALARY	 NUMBER(9,2));

2. Mostra l'estructura de la taula MY_EMPLOYEE:

3. Afegeix el primer registre del exemple següent. No explicitis les columnes en la clàusula INSERT.

ID LAST_NAME FIRST_NAME USERID SALARY
1 Patel Ralph rpatel 795
2 Dancs Betty bdancs 860
3 Biri Ben bbiri 1100
4 Newman Chad cnewman 750
5 Ropeburn Audry aropebur 1550

4. Afegeix el segon registre del exemple anterior. Explicita les columnes en la clàusula INSERT.

5. Mostra les dades afegides i comprova que són correctes.

6. Fes un script anomenat loademp.sql per afegir registres en la taula MY_EMPLOYEE de forma interactiva. Pregunta a l'usuari pel identificador, nom, cognom i salari de l'empleat. Concatena la primera lletra del nom i les primeres set lletres del cognom, per obtenir al seu "userid".

7. Afegeix a la taula MY_EMPLOYEE els dos registres següents del exemple anterior, executant el script.

8. Confirma que les dades s'han afegit correctament.

9. Feu commit per fer que les insercions siguin permanents.

Modifica i elimina dades de la taula MY_EMPLOYEE:

10. Canvia el cognom del empleat número 3 a "Drexter".

11. Per a tots els empleats amb salari menor a 900 $, assigna'ls un salari de 1000 $.

12. Comprova els canvis realitzat a la taula MY_EMPLOYEE.

13. Elimina a "Betty Dancs" de la taula MY_EMPLOYEE.

14. Comprova els canvis realitzat a la taula MY_EMPLOYEE.

15. Fes commit dels canvis pendents.

Controla les transaccions de la taula MY_EMPLOYEE:

16. Afegeix a la taula l'últim registre del exemple, executant el script creat en l'apartat 6.

17. Comprova que les dades s'han afegit correctament.

18. Marca un punt intermedi en el procés de la transacció.

19. Elimina tots els registres de la taula MY_EMPLOYEE.

20. Comprova que no hi ha cap registre a la taula.

21. Descarta l'operació de eliminació més recent, sense descarta la inserció prèvia.

22. Comprova l'estat de la taula.

23. Fes permanents els canvis pendents.

T10: Creació i gestió de taules

1. Fes un script, anomenant p10q1.sql, amb el codi per crear la taula DEPARTMENT segons el següent model. Executa el script i comprova que la taula s'ha creat correctament.

Column Name Id Name
Key Type
Nulls/Unique
FK Table
Fk Column
DataType Number Varchar2
Length 7 25
     Name    Null?  Type
     ---------- -------- ----------
     ID         NUMBER(7)
     NAME        VARCHAR2(25)


2. Omple la taula DEPARTMENT amb les dades de la taula DEPT. Inclou només les columnes que precisis.


3. Fes un script, anomenant p10q3.sql, amb el codi per crear la taula EMPLOYEE segons el següent model. Executa el script i comprova que la taula s'ha creat correctament.

Column Name Id Last_Name First_Name Dept_Id
Key Type
Nulls/Unique
FK Table
Fk Column
DataType Number Varchar2 Varchar2 Number
Length 7 25 25 7
     Name    Null?  Type
     ---------- -------- ----------
     ID         NUMBER(7)
     LAST_NAME      VARCHAR2(25)
     FIRST_NAME     VARCHAR2(25) 
     DEPT_ID       NUMBER(7)

4. Modifica la taula EMPLOYEE per permetre noms llargs dels empleats. Comprova els canvis realitzats.

     Name    Null?  Type
     ---------- -------- ----------
     ID         NUMBER(7)
     LAST_NAME      VARCHAR2(50)
     FIRST_NAME     VARCHAR2(25) 
     DEPT_ID       NUMBER(7)

5. Comprova que les taules DEPPARTMENT i EMPLOYEE han estat reconegudes pel diccionari de dades (utilitza USER_TABLES).

     TABLE_NAME
     ------------
     DEPARTMENT
     EMPLOYEE

6. Crea la taula EMPLOYEE2 basada en l'estructura de la taula EMP. Inclou només les columnes: EMPNO, ENAME i DEPTNO. Etiqueta les columnes en la nova taula, respectivament: ID, LAST_NAME i DEPT_ID.


7. Elimina la taula EMPLOYEE.

8. Reanomena la taula EMPLOYEE2 com EMPLOYEE.

9. Afegeix comentaris a les taules DEPARTMENT i EMPLOYEE, descrivint les taules. Comprova la informació en el diccionari de dades.

T11: Restriccions

1. Afegeix una restricció PRIMARY KEY a nivell de la taula EMPLOYEE usant la columna ID. La restricció hauria d'estar activada (enabled) quan es crea.

2. Crea una restricció PRIMARY KEY sobre la taula DEPARTMENT usant la columna ID. La restricció hauria d'estar activada (enabled) quan es crea.

3. Afegeix una referència FOREIGN KEY a la taula EMPLOYEE, que asseguri que l'empleat no està assignat a un departament que no existeix.

4. Verifica que las restriccions anteriors s'han afegit correctament, consultant USER_CONSTRAINTS. Observa els tipus i noms de les restriccions. Salva la sentència en un fitxer anomenat p11q4.sql.

   CONSTRAINT_NAME      C
   ------------------------  --
   DEPARTMENT_ID_PK      P
   EMPLOYEE_ID_PK       P
   EMPLOYEE_DEPT_ID_FK    R

5. Mostra els noms i tipus d'objectes consultant la vista del diccionari de dades USER_OBJECTS per a les taules EMPLOYEE i DEPARTMENT. Formata les columnes per a una lectura més adient. Observa l'existència d'índexs per a les noves taules.

   OBJECT_NAME      OBJECT_TYPE
   --------------------  -----------
   DEPARTMENT       TABLE  
   DEPARTMENT_ID_PK    INDEX
   EMPLOYEE        TABLE
   EMPLOYEE_ID_PK     INDEX

6. Modifica la taula EMPLOYEE, afegint la columna SALARY de tipus NUMBER(7).


T12: Creació de vistes

1. Crea una vista anomenada EMP_VU basada en el número d'empleat, nom de l'empleat i número de departament des de la taula EMP. Canvia la capçalera del nom del empleat a EMPLOYEE.

2. Mostra el contingut de la vista EMP_VU.

EMPNO  EMPLOYEE  DEPTNO 
------ --------- ------
7369	SMITH	    20
7499 	ALLEN	    30
7521 	WARD	    30
7566	JONES	    20
7654 	MARTIN	    30
7698	BLAKE	    30
7782	CLARK	    10
7788	SCOTT	    20
7839	KING	    10
7844	TURNER	    30
7876	ADAMS	    20
7900	JAMES	    30
7902	FORD	    20
7934	MILLER	    10

3. Mostra el nom de la vista (columna view_name) i el text de la vista anterior emmagatzemada en el diccionari de dades (USER_VIEWS).

   VIEW_NAME  TEXT
   ----------- ---------------------------------------
   EMP_VU   SELECT empno, ename employee, deptno
         FROM emp

4. Fes una consulta que mostri el nom dels empleats i els números de departament, mitjançant la vista EMP_VU.

EMPLOYEE  DEPTNO 
--------- ------
SMITH	    20
ALLEN	    30
WARD	    30
JONES	    20
MARTIN	    30
BLAKE	    30
CLARK	    10
SCOTT	    20
KING	    10
TURNER	    30
ADAMS	    20
JAMES	    30
FORD	    20
MILLER	    10

5. Crea una vista anomenada DEPT20 que contingui el número d'empleat, nom d'empleat i número de departament de tots els empleats del departament 20. Etiqueta les columnes de la vista com EMPLOYEE_ID, EMPLOYEE i DEPARTMENT_ID. No permetis que un empleat pugui ser assignat a un altra departament mitjançant la vista.

6. Mostra l'estructura i el contingut de la vista DEPT20.

              
Nombre             Null?   Tipo 
------------------------------ -------- ------------
EMPLOYEE_ID          NOT NULL NUMBER(4)   
EMPLOYEE                 VARCHAR2(10)  
DEPARTMENT_ID         NOT NULL NUMBER(2)   


EMPPLOYEE_ID EMPLOYEE  DEPARTMENT_ID
------------ --------- -------------
    7566 JONES	      20
    7902 FORD	      20
    7369 SMITH	      20
    7788 SCOTT	      20
    7876 ADAMS	      20

7. Intenta assignar a Smith al departament 30.

8. Crea una vista anomenada SALARY_VU basada e el nom de l'empleat, nom del departament, salari i grau de salari de tots els empleats. Etiqueta les columnes com Employee, Departament, Salary i Grade, respectivament.


T13: Altres objectes de la base de dades

1. Crea una seqüència per a ser utilitzada en la clau primària de la taula DEPARTMENT. La seqüència començara en el número 60 i el seu màxim serà 200. Tindrà un increment de 10 en 10 i el nom DEPT_ID_SEQ.

2. Fes un script que mostri la següent informació sobre les teves seqüències: nom, valor màxim, increment i darrer registre. Anomena el script p13q2.sql. Executa el script.

SEQUENCE_NAME MAX_VAUE  INCREMENT_BY LAST_NUMBER
------------- ---------- ------------ -----------
CUSTID     1.000E+27       1     109
DEPT_ID_SEQ     200       1      60
ORDID     1.000E+27       1     622
PRODID     1.000E+27       1    200381

3. Escriu un script interactiu per afegir un registre en la taula DEPARTMENT. Anomena'l p13q3.sql. Utilitza la seqüència DEPT_ID_SEQ per a la columna ID. Crea un missatge personalitzat per introduir el nom del departament. Executa el script. Afegeix els departament "Educació", i "Administració". Comprova les insercions.

4. Crea un índex no únic sobre FOREIGN KEY de la taula EMPLOYEE.

5. Mostra els índexs i la seva unicitat de la taula EMPLOYEE, utilitzant el diccionari de dades. Salva la sentència en un script anomenat pl13q5.sql.

INDEX_NAME      TABLE_NAME UNIQUENESS
-------------------- ---------- ------------ 
EMPLOYEE_DEPT_ID_IDX EMPLOYEE  NONUNIQUE
EMPLOYEE_ID_PK    EMPLOYEE  UNIQUE

6. Crea una restricció PRIMARY KEY sobre la taula DEPARTMENT. Comprova la creació de la restricció en el diccionari de dades executant el script p11q3.sql. Modifica i comprova la unicitat del índex en el diccionari de dades, executant el script p13q5.sql.

CONSTRAINT_NAME     C
--------------------  --
DEPARTMENT_ID_PK   P
EMPLOYEE_ID_PK    P
EMPLOYEE_DEPT_ID_FK  R
INDEX_NAME      TABLE_NAME UNIQUENES
-------------------- ---------- ------------ 
DEPARTMENT_ID_PK   DEPARTMENT UNIQUE
EMPLOYEE_DEPT_ID_IDX EMPLOYEE  NONUNIQUE
EMPLOYEE_ID_PK    EMPLOYEE  UNIQUE


Repàs Consultes BBDD HR

Solucions exercicis