M8 - Aplicacions web / RA UF5: HTML

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

RA1: Construeix un document HTML emprant una sintaxi i estructura correcte i fent que el codi sigui llegible i entenedor amb l’ajut de comentaris i tabulacions dels blocs de codi corresponents.

Criteris d’avaluació

1.1 Estructura correctament i identifica cada part d’un document HTML.
1.2 Fa un ús adequat dels comentaris per aclarir parts del codi.
1.3 Tabula correctament els blocs de manera que el codi sigui entenedor.
1.4 Realitza les feines en el temps proposat i amb la metodologia establerta.

RA2: Utilitza les etiquetes amb els seus atributs seguint la sintaxi correcta definida per l’estàndard.

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica i usa els atributs propis de cada etiqueta.
2.2 Utilitza el valors adients i entenedors per a cada atribut de les etiquetes
2.3 Combina les etiquetes de manera adequada seguint l’ordre establert.
2.4 Fa un ús parametritzat de les etiquetes per donar vistositat al document HTML.

RA3: Implementa un lloc web a partir de diversos documents HTML.

Criteris d’avaluació

3.1 Identifica els diferents documents i objectes del lloc web seguint les normes establertes.
3.2 Estructura correctament la organització d’arxius dins el lloc.
3.3 Utilitza adequadament els enllaços relatius i absoluts als documents o objectes del lloc web.
3.4 Realitza les feines en el temps proposat i amb la metodologia establerta.

RA4: Coneix i domina eines software per a desenvolupar documents html

Criteris d’avaluació:

4.1 Utilitza amb habilitat editors HTML
4.2 Utilitza amb habilitat gestors i entorns de programació HTML avançats