M3 - Programació estructurada / Exercicis UF2: Proves DM R

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Prova 1

Treballarem amb diferents classes, mètodes. i paquets. Excepte el main cap mètode serà static.

Paquet numeros (classe Numeros):

2 PUNTS
  • Tindrà el mètode capicua el qual rebrà un número enter com a paràmetre i retornarà un booleà indicant si el número és capicua (és a dir si es llegeix igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra) o no.
2 PUNTS
  • Tindrà el mètode fibonacci el qual rebrà un número enter com a paràmetre (que representarà una posició en la sèrie de fibonacci) i retornarà quin valor hi ha en aquella posició. NO es demana fer-ho de forma recursiva.
Recorda que la sèrie comença amb un 0 a la posició 0, un 1 a la posició 1, i a partir d'aquí cada valor és la suma dels dos anteriors:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34......

Paquet calculadora (classe Calculadora):

1.25 PUNTS
  • Tindrà el mètode calculadora, el qual rebrà com a paràmetres dos números enters i un String que representarà una de les quatre operacions bàsiques i retornarà el resultat de fer aquesta operació.

Paquet taules (classe Taules):

1.5 PUNTS
  • Tindrà el mètode estaATaula el qual rebrà una taula d'enters i un número com a paràmetres i retornarà un booleà que indicarà si aquell número està o no a la taula.

Paquet Recursivitat ( classe Recursivitat)

1.75 PUNTS
  • Tindrà el mètode quadrat el qual rebrà un número positiu i retornarà el seu quadrat seguint la lògica explicada a continuació.
El quadrat d'un número positiu N es pot calcular com la suma de tots els números senars des de 1 fins a 2*N -1. Per exemple:
42= 1 + 3 + 5 +7 =16;
52= 1 + 3 + 5 +7 + 9 =25;
62= 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 = 36;

Paquet aplicació (classe Cognom1Control):

1.5 PUNTS
  • Tindrà el mètode main, el qual mitjançant un menú permetrà executar cada un dels mètodes anteriors.