M3 - Programació estructurada / Exercicis UF2: Exercicis repàs programació estructurada

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Regne de Dracs

En aquest joc, el jugador es troba en una terra de dracs. Els dracs viuen en coves i hi ha de dos tipus: els bons que volen compartir els seus tesors amb tu i els dolents molt cobdiciosos i afamats que no dubtaran a menjar-se tot aquell que provi d'accedir a la seva cova. El jugador es troba davant de dues coves, en una el drac amigable i en l'altre el drac dolent. El jugador a d'escollir...


Quadrat màgic

Construir un Quadrat màgic. Un quadrat màgic és una matriu quadrada (mateix nombre de files que de columnes), amb un nombre senar de files i columnes on la suma dels elements de totes les seves files i les seves columnes i les dues diagonals val igual. En aquest quadrat no hi ha cap número repetit, i els números que hi ha d'haver han d'anar des de 1 fins a n2 on n és el numero de files i columnes.

Com construir-lo?

 • El numero 1 el situarem en el quadrat superior al central (per exemple, per n=5, el quadrat central és (2,2) i el que està per sobre seu el (1,2).
 • El següent número el situarem un quadrat a la dreta i un per sobre. Si un numero està a la posició (i,j), el següent el situarem en (i-1,j+1).
 • Si resulta que al fer el moviment sortim per la dreta, entendrem que automàticament entrarem per l'esquerra, és a dir, és com si la matriu estigués enganxada la part esquerra amb la part dreta. El mateix passa amb dalt i baix. Si sortim per dalt, entrem per baix.
 • A més ens podem trobar que la posició on toca anar un número ja es troba ocupada. Llavors el que farem és tornar a la posició on estàvem i fer el moviment que puja dos posicions (i-2, j ).
 • Un exemple de quadrat màgic per a N=5 seria:
   23 6 19 2 15
   10 18 1 14 22
   17 5 13 21 9
    4 12 25 8 16
   11 24 7 20 3
 • El programa tindrà les següents funcions:
llegirDimensio: Li demanem a l’usuari que ens indiqui la mida N de la matriu. Si el valor és correcte, la funció el retorna.
inicialitzarQuadrat: Simplement posem tots els valors a 0
calculaPosicioInicial: Segons la dimensió, calculem la primera posició
assignaValor: Posa un valor en una posició
calcularNovaPosicio: Retorna els valors de fila i columna vàlids per a col·locar el proper valor.
imprimirQuadrat: Treu per pantalla el quadrat màgic,

Mastermind

El Mastermind és un joc que consisteix en, mitjançant pistes, deduir un codi numèric de n xifres ocult (en el nostre cas de quatre xifres i generat aleatòriament). Dinàmica del joc:

 • El programa generà aleatòriament un codi numèric de quatre xifres (codi a endevinar).
 • El jugador anirà proposant codis (intents) per tal de trobar el codi a endevinar.
 • L'objectiu es trobar el codi en el menor número d'intents. Es pot limitar el número d'intents (per ex. a 7).
 • Desprès de cada intent el programa donarà pistes que ajudin a deduir el codi:
 • Encerts: quants números s'han encertat i es troben en la posició correcta .
 • Coincidències: quants números s'han encertat però no es troben en la posició correcta.
 • Exemple:
 • codi: 7539
 • proposta: 2590
 • pistes: 1 encert i 1 coincidència.
 • El joc finalitzarà quan s'hagi trobat el codi numèric o s'hagin exhaurit els intents.
 • El programa permetrà tornar a jugar si així o vol el jugador.
 • Diagrama de flux
Diagrama flux "Mastermind"


El Penjat

El penjat consisteix en endevinar una paraula generada aleatòriament per l'ordinador. Dinàmica del joc:

 • Es presenta una forca i un guio per a cada lletra de la paraula.
 • El jugador proposa lletres (d'una en una) i:
 • si la lletra es troba a la paraula es substitueixen els guions respectius per la lletra.
 • sinó s'actualitza la forca en una part del cos (cap, tronc, braç esquerra, braç dret, cama esquerra i cama dreta).
 • El joc finalitza quan es troben totes les lletres o quan ja no queden parts del cos.
 • El programa permetrà tornar a jugar si així o vol el jugador.
 • Diagrama de flux
Diagrama flux "El Penjat"

3 en ratlla

El joc consisteix en posar 3 fitxes en línia en un tauler de 9 caselles abans que ho faci l'ordinador.

 • El jugador i l'ordinador alternen les jugades.
 • El jugador escollirà el símbol que vol (X o O) i es farà un sorteig de qui comença la partida
 • L'ordinador analitzarà la situació del tauler per cercar la millor jugada a fer.
 • La partida finalitzarà en el moment que un dels jugadors aconsegueixi fer 3 fitxes en linia o quan el tauler estigui omplert.
 • Cal informar del resultat de la partida: Guanya la persona, l'oridnador o hi ha hagut un empat.
 • El programa permetrà tornar a jugar si així o vol el jugador.