M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: classe Character

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Escriu un programa que codifiqui i descodifiquiuna frase. El procediment per a decodificar serà l'invers que el de codificar.

Per a codificar el text es segueix el següent algorisme:

 • Generar un número aleatori entre 5 i 1000.
 • Convertir cada caràcter (inclòs l'espai) al seu codi Unicode.
 • Sumar-li a aquest codi el número aleatori.
 • Obtenir el caràcter que representa aquest nou codi Unicode.
 • Afegir aquest caràcter a la cadena resultant.


package excharacter;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Ex1 {

  public static void main(String[] args) {
    Random rnd = new Random();
    int numAleatori = rnd.nextInt(995) + 5;
    Scanner lector = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Introdueix la frase a codificar: ");
    String text = lector.nextLine();
    String textCodificat = "";
    // Codificació
    for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
      char caracter = text.charAt(i);
      int codi = (int) caracter + numAleatori;
      textCodificat += (char) codi;
    }
    System.out.println(textCodificat);

    //Decodificació
    String textDecodificat = "";
    for (int i = 0; i < textCodificat.length(); i++) {
      char caracter = textCodificat.charAt(i);
      int codi = (int) caracter - numAleatori;
      textDecodificat += (char) codi;
    }
    System.out.println(textDecodificat);

  }

}


2. Escriure un programa, que donat un objecte de la classe String compti diferents tipus de caràcters. En particular, el mètode haurà d'imprimir el nombre de lletres, dígits i espais en blanc de la cadena. Per exemple la cadena: "Hola, sóc Carles Moreno, i dono classes des de 2010" donaria com a resultat:

Lletres: 36
Dígits: 4
Espais en blanc: 9


package excharacter;

public class Ex2 {

  public static void main(String[] args) {
    final String frase = "Cumpleixo 18 anys el 15 del 12 del 2020";
    int numLletres = 0, numDigits = 0, numEspais = 0;

    for (int i = 0; i < frase.length(); i++) {
      if (Character.isDigit(frase.charAt(i))) {
        numDigits++;
      } else if (Character.isLetter(frase.charAt(i))) {
        numLletres++;
      } else if (Character.isWhitespace(frase.charAt(i))) {
        numEspais++;
      }
    }
    System.out.println("Lletres: " + numLletres);
    System.out.println("Dígits: " + numDigits);
    System.out.println("Espais en blanc:" + numEspais);
  }

}