M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Taules

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Vectors

1. Fes un programa que donades dues taules inicialitzades amb els valors {-3, 5, 1, -4, 8, 20, -9, 2, 11, -1}, posi a una tercera taula, per a cada posició, la suma dels elements de les altres taules.


2. Fes un programa que donada una taula de números ja inicialitzada, la recorri amb un for i quan surti del for imprimeixi el valor més petit de la taula.


3. Fes un programa que donada una taula de números ja inicialitzada, imprimeixi per pantalla els valors en ordre invers.


4. Fes un programa que faci una rotació cap a l’esquerra o cap a la dreta (segons ens indiqui l’usuari) de tots els elements del vector (en rotació esquerra l’element que està a la primera posició passarà a l’ultima i en rotació dreta l’element que està l’últim passarà a la primera posició).


5. Escriure un programa que, donat una taula de 10 enters (introduïts per codi), li doni la volta. Per exemple, si el vector original és: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 acabi sent : 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0. No s'ha de fer servir cap taula auxiliar.


6. Fes un programa que, donat una taula de 10 enters ( introduïts per codi), generi un diagrama de barres que representi el seus valors. Les barres aniran d’esquerra a dreta i estaran formades per asteriscos. Per exemple, si els tres primers elements de la taula són 2-3-4, la part corresponent del diagrama de barres serà:

    **
    ***
    ****


7. Fes un programa que llegeixi les temperatures mitjanes dels dotze mesos de l’any, les vagi guardant en una taula i al final calculi la temperatura mitjana de l’any.


8. Modifica l’exercici anterior de forma que el programa tregui per pantalla al final, els mesos amb temperatura inferior a la mitjana anual.

9. Modifica l’exercici anterior de forma que el programa indiqui el mes amb la temperatura mínima i el mes amb la temperatura màxima.


10. Fes un programa que llegeixi les notes obtingudes pels alumnes d’una assignatura. La introducció de dades finalitzarà amb la introducció de -1. El programa a continuació ha de treure per pantalla la nota mitjana del grup.

Considereu, utilitzant una constant, que el nombre màxim d’alumnes és 100.

11. Fes un programa que llegint un número per teclat ens indiqui si aquest element està o no a la taula.


12. Fes un programa que vagi llegint una seqüència de números naturals (entre 0 i 9) finalitzada amb el valor -1. El programa ha de dir quantes vegades apareix cada valor. Lògicament s’ha de fer servir una taula i no 10 variables comptador!!!!!!


13. Fes una taula que emmagatzemi els 100 números primers més petits. Per a fer-ho la tàctica és que un nombre serà primer sinó es divisible per cap número primer més petit. Cal posar per codi, a la primera posició de la taula el valor 2. Imprimeix els valors.


Matrius

14. Fes un programa que sumi dos matrius quadrades (mateix nombre de files que de columnes) de mida de les mateixes mides. El resultat es guardarà en una altra matriu. Cal recordar que la suma de les matrius funciona de la següent forma : a la posició [x][y] de la matriu resultat se li assigna la suma de les posicions [x][y] de les dues matrius originals. És per això que la matriu resultat haurà de ser de les mateixes dimensions que les altres.

15. Fes un programa que ens digui si dos matrius són exactament iguals, o sigui que per tot i,j, matriu1[i][j] = matriu2[i][j]

16. Fes un programa que donada una matriu d’enters de 2 files i 3 columnes (amb els valors introduïts per codi), escrigui el valor màxim de cada una de les files.


17. Fes un programa que donada una matriu d'enters de 5 files i 5 columnes (amb els valors entre 0 i 9 introduïts per codi), ens indiqui quants valors hi ha de cada número.


18. Fes un programa que calculi el producte de dos matrius de 3 files i 3 columnes (amb els valors entre 0 i 9 introduïts per codi).


19. Fes un programa que calculi el producte de dos matrius: la primera de 2 files i 3 columnes i la segona de 3 files i 2 columnes (amb els valors entre 0 i 9 introduïts per codi).


20. Fes un programa que intercanvii els mínims d'un matriu amb els màxims d'una altra matriu.


21. Invertiu la diagonal d'una matriu quadrada.


22. Invertiu la diagonal secundaria d'una matriu quadrada.


23. Fes un programa que ens digui quins son els elements comuns de dues matrius de diferent dimensió. Indica el valor i les posicions de la primera i de la segona matriu. Només cal tractar el números diferents de la matriu.

Per exemple:

- matriu A:   - matriu B
 3 1 2 7    3 7
 5 7 9 1    7 9
 8 2 5 4    4 3
          2 7

Sortida:

A: 3 [0,0] - B: [0,0] [2,1]
A: 2 [0,2] - B: [3,0]
A: 7 [0,3] - B: [0,1] [1,0] [3,1] 
...


24. Fes un programa que intercanvii els elements de la primera columna d'una matriu pels de la d'última.


25. Fes un programa que a partir d'una matriu crei un altre matriu de la mateixa dimensió amb el nombre de dígits de la primera. Per exemple:

- matriu A:         - matriu B
  323 2503 14254     3 4 5 
   58   7   19     2 1 2
 15148  25   4     5 2 1


Matrius i vectors

26. Donada una matriu de m*n i un vector de dimensió m. Fes un programa que ens indiqui quina columna de la matriu és igual al vector.

Opció A: Només hi ha com a molt una columna igual i per tant, cal aturar l'execució quan si es troba la columna igual. Quan un element de la columna és diferent cal passar a la columna següent.

Opció B: Poden haver més d'una columna igual i cal indicar-les totes. Quan un element de la columna és diferent cal passar a la columna següent.


27. Donada una matriu m*n, emmagatzemeu en un vector de dimensió n la suma per columnes de la matriu i en un vector de dimensió m la suma per files de la matriu.

Vectors i generació de nombres aleatoris

Clase java.util.Random

Random r = new Random();
int valorDau = r.nextInt(6)+1; // Entre 0 i 5, més 1.

28. Simula el llançament d'un dau 1000 vegades e indica el nombre de vegades que ha sortit cada un del números.


29. Un jugador llança dos daus. Guanya si obté 11 punts. Fes un programa que simuli el llançament dels daus fins que el jugador obtingui els 11 punts. Indica quants llançaments a necessitat.


30. Un professor de matemàtiques desitja avaluar als seus alumnes de sisè de primaria sobre les operacions de suma, resta, multiplicació i divisió sencera. Fes un programa que generi dos números aleatoris en el rang 1 - 24 i pregunti pel resultat segons l'operació que també serà generada de forma aleatòria. Comprova si ha fet bé l'operació i envia un missatge adient. El procès finalitzarà quan l'estudiant vulgui. Finalment ha de mostrar una estadística dels resultats obtinguts amb les quatre operacions.

Pots utilitza una taula per emmagatzemar les operacions.