M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Seqüencials

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Volem un programa que donat dos números enters ens mostri el resultat de les cinc operacions aritmètiques fetes amb aquests valors.

2. El següent és el sou dels treballadors d’una empresa. Dissenyar un algorisme capaç de llegir el nombre de treballadors de cada tipus i calcular el sou total que s’ha de pagar mensualment.

a) Personal de neteja (500 euros)
b) Auxiliar administratiu (600 euros)
c) Administratiu (700 euros)
d) Informàtic (1200 euros)
e) Morro Consultant Senior (12000 euros)

3. En un hospital existeixen tres departaments: Ginecologia, Pediatria i Traumatologia.

El pressupost anual de l’hospital es reparteix així:

Ginecologia : 50%
Pediatria: 30%
Traumatologia: 20%

Obteniu la quantitat de diners que rebrà cada departament, per a qualsevol pressupost (que llegireu des de teclat).

4. L’amo d’una botiga compra un article a un determinat preu. Mostreu el preu al qual el vendrà, si intenta guanyar un 30%.

5. Un alumne vol saber la seva nota final de programació. Aquesta nota es calcula així:

55% del promig de tres exercicis
30% de la nota de l’examen
15% de la nota d’una pràctica final

6. Una família està composada per 6 elements: dos germans (Joan i Marta), els dos pares i els dos avis materns. De les seves edats sabem el següent:

a. L’avi té sis vegades l’edat de la Marta
b. L’avia té la suma de les edats dels pares menys l’edat de la Marta
c. L’edat del Joan és el resultat de fer el mòdul entre l’edat del pare i la de la Marta
d. L’edat de la mare és el triple de l’edat de la Marta afegint-li l’edat del Joan
e. L’edat del pare és el resultat de multiplicar per 6, la divisió entera entre l’edat de l’avi i l’edat de la Marta.
f. La Marta té 10 anys.

Quants anys tenen tots ? Mostrar-ho per pantalla.