M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Recorregut

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Escriu un programa que llegeixi números enters positius i mostri el més petit i el més gran. El programa finalitzarà quan ens introdueixin un número negatiu.

2. Donat un número llegit per teclat, calcula el número de dígits que té.

3. Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits del número.

Per exemple si introdueixen el valor 1238, s'imprimirà el valor : 1+2+3+8 --> 14

4. Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits parells del número.

5. Donat un número llegit per teclat, determina el número de dígits més grans que 5.

6. Escriu un programa que llegeixi números enters positius (finalitzarà amb la introducció de -1) i mostri totes les parelles de números consecutius que apareixen a la seqüència.

Per exemple si la seqüència de números és: 7 10 11 23 4 5 8 10 11 12 -1, mostrarà: 10 11, 4 5, 10 11, 11 12

7. Escriu un programa que mostri i sumi n (entrada per teclat) nombres de la següent successió de números: 2, 4, 8, 6, 36, 72, 70, 4900, 9800 ...

 • La lògica de la sèrie és: elevar al quadrat, multiplicar per dos, restar dos, elevar al quadrat, ...

8. Escriu un programa que llegeixi números enters positius (finalitzarà amb la introducció de -1) i mostri quants números parells han sortit, quants números imparells han sortit, la suma del números parells, la suma del números imparells i la resta de la suma dels parells menys la suma dels imparells.

Per exemple si la seqüència de números és: 7 6 11 10 4 5 8 10 3 8 -1, mostrarà:

Parells: 6
Imparells: 4
Suma parells: 46
Suma imparells: 26
Resta de sumes: 20

9. Escriu un programa que llegeixi dos números enters positius i mostri i sumi tots els nombres parells que van des del primer número fins el segon (ambdós inclosos). Cal controlar que el segon número introduït és més gran que el primer.

Exemple: num1 = 14 i num2 = 5 mostrarà un missatge d'error.

Exemple: num1 = 5 i num2 = 14 mostrarà:

Números parells: 6 8 10 12 14
Suma: 50

10. Escriu un programa que verifiqui la conjectura de Collatz per qualsevol enter positiu, i que mostri la seqüència corresponent.

Conjectura de Collatz

Donat un número enter positiu la següent successió sempre acaba en 1: si el número és 1 el procés acaba. Sinó, si és parell es divideix entre 2 i si és imparell es multiplica per 3 i se li suma 1.

Exemple si comencem amb el número 6 obtindrem la seqüència següent:

6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

11. Una central distribueix cal cap a diferents sucursals. Disposen d'un lloc de càrrega a on van arribant sacs amb pesos variables. L'empresa disposa d'una flota de camions amb capacitat de càrrega diferents. Es pretén establir un protocol consistent en carregar 20 camions. Un camió no es pot carregar amb més quilos que la seva capacitat i marxarà si amb el següent sac ja supera aquesta capacitat. L'empresa vol un programa que li demani el treballador la capacitat del camió i el pes dels sacs, indicant si ha de carregar el sac o enviar-lo al seu destí i començar a carregar un altre. El procés continua fins que s'hagin omplert els 20 camions, moment en el que sortirà un missatge amb el text "Finalitzada la càrrega del dia"

Exemple:

 Camió Capacitat Sac Capacitat    Camió Capacitat Sac Capacitat    Camió Capacitat Sac Capacitat
    
  1  22000  1   3000      2  18000  5   3000      3  18000  7  9000
         2   5000             6   8000             8  7000
         3   9000
         4   3000

  4  20000  9   7000      5  28000  12   5000      6  20000  16  4000
         10   9000             13   9000             17  3000
         11   4000             14   9000             18  5000
                           15   3000             19  4000
                                             20  3000

  7  22000  21   4000      8  18000  26   9000      9  20000  28  8000
         22   5000             27   4000             29  3000
         23   6000                               30  5000
         24   3000               
         25   3000

  10  20000  31   5000      11  20000  34   5000      12  28000  37  7000
         32   3000             35   6000             38  3000 
         33   9000             36   6000             39  7000
                                             40  5000
  ...         

Resultat:

 Camió  Sacs que carrega  Càrrega que portarà    Camió  Sacs que carrega  Càrrega que portarà

  1   1,2,3 i 4        20000          2   5 i 6          11000

  3   7 i 8          16000          4   9, 10 i 11       20000

  5   12, 13, 14 i 15     26000          6   16, 17, 18, 19 i 20   19000

  7   21, 22, 23, 24 i 25   21000          8   26 i 27         13000

  9   28, 29 i 30       16000         10   31, 32 i 33       17000

 11   34, 35 i 36       17000         12   37, 38, 39 i 40     22000

...