M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: D'estructura alternativa

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Un programa demana un número. Si és parell el multiplica per dos i li suma tres. Si és senar el multiplica per tres i li resta 4. Evidentment informa de què ha fet i informa del resultat.

2. Els treballadors d’una fàbrica treballen en dos torns: diürn i nocturn. Es vol calcular el salari d’un dia d’acord amb els següents punts:

a. La tarifa de les hores diürnes és de 4€
b. La tarifa de les hores nocturnes és de 6€
c. En cas de ser festiu, la tarifa s’incrementa en 2€ el torn diari i en 3€ el torn nocturn.

El programa ha de llegir les hores treballades, el torn i si el dia és laborable ofestiu i dir quin serà el salari.

3. Escriure un algorisme que llegeixi tres números enters i ens digui quin és el valor més gran.

4. Escriviu un programa que simuli una calculadora simple. El programa llegeix dos enters i un caràcter. Si el caràcter és un + s’imprimeix la suma, si és un – la resta, si és un * el producte, si és un / la divisió entera i si és un %, el mòdul.

Per a poder llegir un caràcter cal fer : lector.next().charAt(0)

Utilitzant la sentencia switch:

5. Escriviu un programa que llegeixi del teclat un enter comprès entre 0 i 63 (inclosos) i ens digui el nombre de bits que necessitem per escriure’l en binari. No s’ha de fer servir cap funció calcular-ho, sinó simplement a base de if .. else, recordant que a cada potència de 2 necessitem un bit més.

6. Tres persones les edats de les quals s’han de llegir per teclat, van a un parc d’atraccions. El cost de l’entrada normal és de 20€. Però tenen els següents descomptes:

A. Els menors de 5 anys no paguen però han d’anar acompanyats d’algun més gran de 12 anys, sinó no poden entrar
B. Entre els 5 i els 12 anys paguen el 25 % de l’entrada
C. Entre els 12 anys i els 16 anys paguen el 50 % de l’entrada
D. Els més grans de 16 anys paguen l’entrada normal, excepte que els tres estiguin entre els 16 i els 18 anys, que aquest cas com hi ha una oferta, només pagaran dues entrades normals entre els tres.
E. Els més grans de 65 anys no paguen

Quan costaran les tres entrades?

7. Escriviu un programa que llegeixi un mes en número i un any i indiqui el nombre de dies d’aquest mes. Cal recordar que un any és de traspàs (bixest) si és divisible per 4, excepte quan és divisible per 100, a no ser que sigui divisible per 400.

8. Per a esbrinar la Pasqua d’un any, procedirem de la següent manera:

Dividim l’any el qual vulguem saber la Pasqua per 19 i al mòdul l’anomenem "a".
Dividim el mateix número per 4 i anomenem al mòdul "b".
Tornem a dividir el mateix número per 7 i anomenen al mòdul "c".
Dividim 19*a + 24 per 30 i anomenem "d" al mòdul.
Dividim 2*b + 4*c + 6*d + 5 per 7 i anomenem al mòdul "e".

Un cop sabut això, tenim que la Pasqua serà:

(22 + d + e) de març (si d+e <10) o bé: (d + e - 9) d’abril .

9. Volem saber si una persona és major d’edat, per això llegirem la data de naixement i la data actual.

10. Escriure un algorisme en el qual a partir d’una data inicial llegida per teclat amb el format dia, mes, any, ens digui la data del dia següent.

Alguns exercicis més:

11. Escriu un programa que llegeixi un número enter positiu i determini si es un número de 1, 2,3 o 4 xifres.

Control d'errors: Escriu els missatges pertinents si han introduït un valor fora del rang o si han introduït una cadena de caràcters.

12. En un casino de jocs es desitja mostrar els missatges respectius per els punts obtinguts en el llançament de tres daus d'un client, d'acord als següents resultats:

a) Si els tres daus són sis, mostrar el missatge "Excel·lent"
b) Si dos daus són sis, mostrar el missatge "Molt bé"
c) Si un dau és sis, mostrar el missatge "Regular"
d) Si cap dau és sis, mostrar el missatge "Pèssim"

Utilitza per la simulació dels llançaments:

 import java.util.Random;
 ...
 Random rnd = new Random();
 dau1 = rnd.nextInt(6)+1;

Exemple de sortida:

  Has tret: 6 6 6
  Excel·lent!

13. Demaneu tres números enters positius i mostreu-los en ordre descendent.

Control d'errors: Escriu els missatges pertinents si han introduït un valor negatiu, si han introduït una cadena de caràcters o si han introduït números iguals.

[1]

14. Demaneu un número entre 0 y 9999, i indicar si és o no és capicua.

Tenint en compte el número de xifres:

15. Demanar una hora en format: hora, minuts i segons, i mostreu el segon següent:

16. Demanar un número entre 0 i 99 i mostreu-lo amb text.

zero deu vint trenta quaranta cinquanta seixanta setanta vuitanta noranta
un once vint-i-un trenta-un quaranta-un cinquanta-un seixanta-un setanta-un vuitanta-un noranta-un
dos dotze vint-i-dos trenta-dos quaranta-dos cinquanta-dos seixanta-dos setanta-dos vuitanta-dos noranta-dos
tres tretze vint-i-tres trenta-tres quaranta-tres cinquanta-tres seixanta-tres setanta-tres vuitanta-tres noranta-tres
quatre catorze vint-i-quatre trenta-quatre quaranta-quatre cinquanta-quatre seixanta-quatre setanta-quatre vuitanta-quatre noranta-quatre
cinc quinze vint-i-cinc trenta-cinc quaranta-cinc cinquanta-cinc seixanta-cinc setanta-cinc vuitanta-cinc noranta-cinc
sis setze vint-i-sis trenta-sis quaranta-sis cinquanta-sis seixanta-sis setanta-sis vuitanta-sis noranta-sis
set disset vint-i-set trenta-set quaranta-set cinquanta-set seixanta-set setanta-set vuitanta-set noranta-set
vuit divuit vint-i-vuit trenta-vuit quaranta-vuit cinquanta-vuit seixanta-vuit setanta-vuit vuitanta-vuit noranta-vuit
nou dinou vint-i-nou trenta-nou quaranta-nou cinquanta-nou seixanta-nou setanta-nou vuitanta-nou noranta-nou