M3 - Programació estructurada / Exercicis UF1: Cadenes

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. L’última lletra del DNI pot calcular-se a partir del seus números. Per a això només has de dividir el número per 23 i quedar-te amb la resta. Fes un programa per calcular la lletra d’un DNI. La lletra que correspon a cada número la tens en aquesta taula:

  0 - T
  1 - R
  2 - W
  3 - A
  4 - G
  5 - M
  6 - Y
  7 - F
  8 - P
  9 - D
  10 - X
  11 - B
  12 - N
  13 - J
  14 - Z
  15 - S
  16 - Q
  17 - V
  18 - H
  19 - L
  20 - C
  21 - K
  22 – E
import java.util.Scanner;

public class Exercici1 {

  public static void main(String[] args) {
    String lletres = "TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE";
    Scanner lector = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Introdueix el número del DNI: ");
    int numero = lector.nextInt();
    System.out.println("La teva lletra és: " + lletres.charAt(numero % 23));
  }
}


2. Genera un programa que encripti una cadena de caràcters. Per exemple: '“avadakedavra”' encriptat es '“bwbeblfebwsb”' i el mètode d’encriptació és canviar un caràcter pel seu successor a l’abecedari (el successor de ‘z’ és ‘a’).

import java.util.Scanner;

public class Exercici2 {

  public static void main(String[] args) {
    String abc = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyza ";
    Scanner lector = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Introdueix el text a encriptar: ");
    String text = lector.nextLine();
    System.out.print("El text codificat és: ");
    for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
      int pos = abc.indexOf(text.charAt(i));
      System.out.print(abc.charAt(pos + 1));

    }
    System.out.println("");
  }
}

3. Feu un programa que si li passem un nom com a paràmetre ens doni la benvinguda:

  Benvingut Sr. ...
  i si no l'hi donem digui :
  Hola desconegut.
public class Exercici3 {

  public static void main(String[] args) {
    if (args.length == 0) {
      System.out.println("Hola desconegut");
    } else {
      System.out.println("Hola Sr. " + args[0]);
    }
  }
}

4. Feu un programa que calculi la mitjana aritmètica dels valors passats com a paràmetres. Si no es passa cap paràmetre sortirà un missatge d’error i si el primer paràmetre és –ajut el programa traurà una petita explicació del funcionament.

 • Double.parseDouble(cad); // Intenta convertir el String cad a Double.
public class Exercici4 {

  public static void main(String[] args) {
    if (args.length == 0) {
      System.out.println("Aquest programa necessita paràmetres");
    } else if (args[0].equals("-ajut")) {
      System.out.println("Aquest programa calcula la mitjana dels valors passats com a paràmetres");
    } else {
      double mitjana;
      double suma = 0;
      for (int i = 0; i < args.length; i++) {
        suma = suma + Double.parseDouble(args[i]);
      }
      mitjana = suma / args.length;
      System.out.printf("La mitjana és: %.2f\n\n", mitjana);

    }
  }
}

5. Genereu un programa anomenat ComptaAsString que compti quantes lletres 'a' conté una cadena de text. El text per tractar pot ser qualsevol i el podeu declarar com una constant en el codi font.


public class Exercici5 {

  //Versió 1
  
//  public static void main(String[] args) {
//    final String text = "Com m'agrada la programació";
//    int comptador = 0;
//    for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
//      if (text.charAt(i) == 'a') {
//        comptador++;
//      }
//    }
//    System.out.println("Hi ha " + comptador + " as.");
//  }
  
  //Versió 2
  public static void main(String[] args) {
    final String text = "Com m'agrada la programació";
    int comptador = 0,pos;
    pos=text.indexOf('a');
    while(pos !=-1){
      comptador++;
      pos=text.indexOf('a', pos+1);
    }
    System.out.println("Hi ha " + comptador + " as.");
      
  }
}

6. Feu un programa anomenat ParaulesSenars que llegeixi una frase escrita en una sola línia des del teclat i tot seguit escrigui les paraules que hi ha en posició senar (la primera, la tercera, etc.). Per exemple, si s'escriu “Hi havia una vegada un lloc...”, es mostrarà “Hi una un”.


import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;

public class Exercici6 {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lector = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Escriu una frase de diverses paraules:");
    String frase = lector.nextLine();
    String paraules[] = frase.split(" ");
    for (int i = 0; i < paraules.length; i +=2) {
      System.out.println(paraules[i]);

    }

  }

}

7. Fés un programa que, primer demani a l’usuari escriure una rere l’altra, tres paraules que només continguin lletres minúscules. A continuació el programa ha d’escriure quina és la paraula més llarga i quina és l’alfabèticament menor.

import java.util.Scanner;

public class Exercici7 {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lector = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Escriu la primera paraula: ");
    String par1 = lector.next();
    System.out.print("Escriu la segona paraula: ");
    String par2 = lector.next();
    System.out.print("Escriu la tercera paraula: ");
    String par3 = lector.next();
    String mesLlarga = par1;
    String menor = par1;
    if (par2.length() > mesLlarga.length()) {
      mesLlarga = par2;
    } 
    if (par3.length() > mesLlarga.length()) {
      mesLlarga = par3;
    }
    if (menor.compareTo(par2) > 0) {
      menor = par2;
    } 
    if (menor.compareTo(par3) > 0) {
      menor = par3;
    }
    System.out.println("La paraula més llarga és: " + mesLlarga);
    System.out.println("La paraula menor alfabèticament és : " + menor);
  }
}

8. Fes un programa que llegeixi una frase i un número enter N i ens digui quines paraules tenen longitud N.


import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;

public class Exercici8 {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lector = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Escriu una frase de diverses paraules: ");
    String frase = lector.nextLine();
    System.out.print("Introdueix la llargada: ");
    int longitud = lector.nextInt();
    String paraules[] = frase.split(" ");
    for (String paraula : paraules) {
      if (paraula.length() == longitud) {
        System.out.println(paraula);
      }
    }

  }

}

9. Fes un programa que llegeixi una frase i la mostri invertida.

a- per lletres

import java.util.Scanner;

public class Exercici9 {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lector = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Escriu una frase: ");
    String frase = lector.nextLine();
    for (int i = frase.length() - 1; i >= 0; i--) {
      System.out.print(frase.charAt(i));

    }
    System.out.println("");
  }
}

b- per paraules

import java.util.Scanner;

public class Exercici9 {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lector = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Escriu una frase: ");
    String frase = lector.nextLine();
    String paraules = frase.split();
    for (int i = paraules.length - 1; i >= 0; i--) {
      System.out.print(paraules[i] + " ");

    }
    System.out.println("");
  }
}

10. Volem un programa per treballar amb cadenes que mitjançant un menú ens permeti les següents opcions:

 • Mostrar els n primers caràcters d’una cadena
 • Mostrar els n últims caràcters d’una cadena (d’esquerra a dreta)
 • Eliminar els espais en blanc que hi hagi al final de la cadena
 • Eliminar els espais en blanc que hi hagi al principi de la cadena
 • Eliminar d’una cadena els n caràcters que apareixen a partir de la posició p
 • Inserir una cadena dins d’una altra a partir de la posició p
 • Comptar el nombre de vegades que apareix una cadena dins d’una altra
 • Esborrar totes les aparicions d’una cadena dins d’una altra


11. Escriu un programa que utilitzi el mètode regionMatches de la classe String per comparar dues cadenes introduïdes per l’usuari. L’aplicació rebrà com a entrada el nombre de caràcters a comparar i l’índex inicial de la comparació. L’aplicació haurà d’indicar si les cadenes són iguals. Ignoreu si els caràcters estan en majúscules o no en el moment de la comparació.


12. Escriu una aplicació que rebi com a entrada una línia de text i un caràcter de cerca i que utilitzi el mètode indexOf de la classe String per a determinar el nombre d’ocurrències del caràcter en el text.


13. Féu un programa que llegeixi una cadena de caràcters i indiqui si la cadena és un palíndrom. Un palíndrom és una cadena que es llegeix d’igual manera d’esquerra a dreta que de dreta a esquerra. Com per exemple : dabale arroz a la zorra el abad. Cal entendre que per poder-ho fer d’aquesta manera no han d’haver-hi espais en blanc.


14. Escriu una aplicació que utilitzi la generació de números aleatoris per a crear enunciats. Utilitza quatre taules de cadenes anomenades article, substantiu, verb i preposicio. Crea una oració seleccionant una paraula a l’atzar de cada una de les taules en el següent ordre: article, substantiu, verb, preposicio, article i substantiu. A mesura que es triï una paraula s’ha de concatenar amb les anteriors a l’enunciat. Les paraules es separen per espais. Quan es mostri l’enunciat final, haurà de començar amb una lletra majúscula i acabar amb punt. El programa ha de generar 20 enunciats.

Nota: Per generar números aleatoris cal fer el codi següent:

Random aleatori = new Random();
int valor = aleatori.nextInt(maxim);
això genera un valor >= 0 i < maxim

15. languageGames: En molts idiomes disposem de variants lúdiques de l'idioma. Aquest programa codificarà dos mètodes que ens permetran traduir paraules d'idiomes coneguts a variants lúdiques d'aquests. Expliquem primer aquestes variants:

a) Jerigonza (variant lúdica del castellà): després de cada vocal s'afegeix una 'p' i es repeteix la vocal.

Exemples:

 • “casa” seria “capasapa”
 • “Gabriel” seria “Gapabripiepel”
 • “murcielago” seria “mupurcipiepelapagopo”

NOTA: Per simplificar-ho suposarem que no s'introdueixen accents.

b) Basic Pig Latin (variant lúdica de l'anglès): tenim dues regles:
A les paraules que comencen per vocal se'ls afegeix al darrera el sufix “ay”. Exemples:
 • “ant” seria “antay”
 • “astronaut” seria “astronautay”
A les paraules que comencen per consonant, es mouen totes les consonants del davant de la primera vocal al final i s'afegeix el sufix “ay”. Exemples:
 • “mess” seria “essmay”
 • “father” seria “atherfay”
 • “chick” seria “ickchay”
 • “star” seria “arstay”

El programa ha d'implementar dos mètodes: un que tradueixi paraules del castellà al jerigonza i un altre que tradueixi paraules de l'anglès al basic pig latin.

A continuació posem alguns exemples d'execució:

> Program p = new Program()
> p.spanish2jerigonza("casa")
"capasapa"
> p.spanish2jerigonza("murcielago")
"mupurcipiepelapagopo"
> p.english2basicPigLatin("astronaut")
"astronautay"
> p.english2basicPigLatin("father")
"atherfay"
> p.english2basicPigLatin("star")
"arstay"

NOTA: Per simplificar, podeu suposar que la dada d'entrada serà UNA ÚNICA paraula i que aquesta no tindrà ni accents ni caràcters diferents de lletres.


16. mySplit: L'objectiu d'aquest exercici és codificar una funcionalitat similar al mètode split de la classe String.

Donades dues cadenes s i sub, construirem un array de cadenes amb les subcadenes de s delimitades per la subcadena sub. A continuació posem alguns exemples d'execució:

>Program p = new Program()
>p.mySplit("El gat s'ha escapat.", " ")
{El, gat, s'ha, escapat. }
>p.mySplit("El gat s'ha escapat.", "a")
{El g, t s'h, esc, p, t. }
>p.mySplit("El gat s'ha escapat.", "at")
{El g, s'ha escap, . }

NOTA 1: NO podeu usar el mètode split de la classe String. NOTA 2: Podeu afegir al programa qualsevol mètode o fragment de codi fet a classe.