M3 - Programació estructurada / Continguts UF3: Clase File

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Entre les funcions d’un sistema operatiu hi ha la d’oferir mecanismes genèrics per gestionar sistemes de fitxers. En la immensa majoria dels casos es gestionen mitjançant una estructura jeràrquica amb carpetes i fitxers.

Molts llenguatges de programació, disposen biblioteques que permeten accedir als mecanismes interns que ofereix el sistema, i per tant, realitzar operacions típiques d'un explorador de fitxers.

Java, disposa d'un conjunt de classes incloses dins del package java.io amb les quals, és possible dur a terme pràcticament qualsevol tasca sobre el sistema de fitxers.

La classe File

 • Tipus compost.
 • Pertany al package java.io. Cal importar-la abans de poder-la usar.
import java.io.File;
 • Permet manipular qualsevol aspecte vinculat al sistema de fitxers.

Compte!!

 • La classe File indica una ruta dins el sistema de fitxers.
 • Serveix per fer operacions tant sobre rutes al sistema de fitxers que ja existeixin com no existents.
 • Es pot usar tant per manipular fitxers de dades com directoris.

Inicialització

File f = new File (String ruta)

File file = new File("c:\\data\\input-file.txt");
 • File s'inicialitza independentment de que tots els elements de la ruta existeixin o no.
 • No és fins que es criden els diferents mètodes definits a File, o fins que s’hi escriuen o s’hi llegeixen dades, que realment s’accedeix al sistema de fitxers i es processa la informació.

Compte!!

La ruta pot ser diferent segons el sistema operatiu:

 • Windows inicia les rutes per un nom d’unitat (C:, D:, etc.), els sistemes operatius basats en Unix comencen directament amb una barra (”/”).
 • Els sistemes Unix usen la barra (”/”) mentre que el Windows la contrabarra (“\”).

Portabilitat: la classe File disposa de la constant File.separator, que permet especificar separadors de ruta dins una cadena de text de manera genèrica.

  File f = new File(File.separator + "usr" + File.separator + "bin");
 • Java adopta per defecte el sistema Unix com a separador per defecte (usant la barra, /).

Compte!!

 • En un sistema Windows la contrabarra no és un caràcter permès dins una cadena de text, i serveix per declarar valors especials d’escapament (\n salt de línia, \t tabulador, etc.).
 • File és un tipus compost, per tant, cada cop que s'inicialitza, a l’identificador emprat s’hi assigna un valor associat a aquella ruta. A partir de llavors, l’identificador actua com una variable dins el programa. Per operar amb diferents rutes alhora caldrà inicialitzar i manipular diferents variables.

Alguns mètodes

Mètode Descripció
boolean canExecute() Retorna true si l’aplicació actual pot executar un fitxer.
boolean canRead() Retorna true si l’aplicació actual pot llegir un fitxer.
boolean canWrite() Retorna true si l’aplicació actual pot escriure en un arxiu
boolean createNewFile() Crea un nou fitxer buit anomenat per aquesta ruta només si el fitxer no existeix. Retorna cert si l’ha pogut crear.
boolean delete() Elimina el fitxer o directori. Retorna si ha tingut èxit.
boolean exists() Retornar true si el nom especificat com a argument pel constructor és un arxiu o directori.
boolean isFile() Retorna true si el nom especificat com a argument pel constructor és un arxiu.
boolean isDirectory() Retorna true si el nom especificat com a argument pel constructor és un directori.
boolean isAbsolute() Retorna true si els arguments especificats pel constructor de File indiquen una ruta absoluta a un arxiu o directori.
boolean isHidden() Retorna true si és un fitxer ocult.
String getAbsolutePath() Retorna una cadena amb la ruta absoluta de l’arxiu o directori.
String getName() Retorna una cadena amb el nom de l’arxiu o directori.
String getPath() Retorna una cadena amb la ruta de l’arxiu o directori.
String getParent() Retorna una cadena amb el directori pare.
long length() Retorna la longitud de l’arxiu en bytes. Si és un directori retorna 0.

Exemples

Comprovació de l'existència d'un fitxer

Una vegada creada la instància de File podem comprovar si aquest fitxer realment existeix. Cal recordar que en crear l'objecte File no donarà error encara que aquest fitxer (ruta) no existeixi.

Per a comprovar-ho cal fer servir el mètode exists.

  File fitxer = new File("c:\\data\\input-file.txt");
  if (fitxer.exists()){
   System.out.println("Ja existeix")
  } 

Creació d'un directori

Amb la classe File també podem crear directoris si no existeixen. Aquesta classe conté els mètodes mkdir i mkdirs amb aquest propòsit.

El primer mètode crea un simple directori si aquest no existeix. Per exemple:

  File directori = new File("c:\\users\\albert\\m3");
  boolean creat = directori.mkdir();

Donant per fet que existeix la ruta c:\users\albert aquest mètode crearà un subdirectori anomenat m3. El mètode retorna true si el directori ha estat creat.

El mètode mkdirs crea tots els directoris que no existeixen en la ruta de l'objecte. Per exemple:

  File directori = new File("c:\\users\\albert\\m3");
  boolean creat = directori.mkdirs();

Donant per fet que existeix el disc C, aquest codi ens crearia tots els directoris de la ruta. El mètode retorna cert si tots els directoris han estat creats.

Reanomenar o moure un fitxer

Per reanomenar (o moure) un fitxer cal fer servir el mètode renameTo. Per exemple:

  File fitxer = new File("c:\\data\\input-file.txt");
  boolean visca = fitxer.renameTo(new File("c:\\data\\new-file.txt"));

El nou nom fitxer passat al mètode no té perquè estar al mateix directori i per tant també el podem moure. El mètode retorna cert si ha tingut èxit. Pensa que pot fallar per diferents motius, que el fitxer estigués obert, falta de permisos, etc.

Esborrar un fitxer

Només cal cridar al mètode delete. Per exemple:

  File fitxer = new File("c:\\data\\input-file.txt");
  boolean visca = fitxer.delete();

El mètode retorna cert si ha tingut èxit. Pensa que pot fallar per diferents motius, que el fitxer estigués obert, falta de permisos, etc.

Llegir la llista de fitxers d'un directori

Podem obtenir la llista de tots els fitxers d'un directori amb els mètodes list o listFiles. El primer mètode retorna una taula de String amb els noms dels fitxers i directoris d'aquesta ruta. El mètode listFiles retorna el mateix però amb una taula de objectes de tipus File que acostuma a ser més pràctic.

  File fitxer = new File("c:\\data");
  String[] nomsFitxers = fitxer.list();
  File[] fitxers = fitxer.listFiles();

Demostració de la classe File

package demostraciofile;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;

public class DemostracioFile {

  public static void main(String args[]) {

   Scanner entrada = new Scanner(System.in);
   DemostracioFile aplicacio = new DemostracioFile();
   System.out.print("Escriu el nom de l'arxiu o directori: ");
   aplicacio.analitzarRuta(entrada.nextLine());
  }


  public void analitzarRuta(String ruta) {

   File nom = new File(ruta);

   if (nom.exists()) {
     System.out.printf("%s%s\n%s\n%s\n%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s",nom.getName(), " existeix",
             (nom.isFile() ? "es un arxiu" : "no es un arxiu"),
             (nom.isDirectory() ? "es un directori" : "no es un directori"),
             (nom.isAbsolute() ? "es ruta absoluta" : "no es ruta absoluta"), 
             "Ultima modificacio: ", nom.lastModified(), 
             "Mida: ", nom.length(), 
             "Ruta: ", nom.getPath(), "Ruta absoluta: ",
             nom.getAbsolutePath(), "Pare: ", nom.getParent());

     if (nom.isDirectory()) {
      String directori[] = nom.list();
      System.out.println("\n\nContingut del directori:\n");
      for (String nomDirectori : directori) {
        System.out.printf("%s\n", nomDirectori);
      }
     }
    }
    else {
     System.out.printf("%s %s", ruta, "no existeix.");
    }
   }
  }