M3 - Programació estructurada / Continguts UF1: Estructura alternativa

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Condicional if

 • Permet decidir si en funció d’una condició cal o no executar una o un conjunt d’instruccions.
instruccions del programa
 if (expressió booleana) {
    Instruccions per executar si l’expressió avalua a true (cert)
 }
 resta d’instruccions del programa
 • La condició te dues respostes possibles: Certa o Falsa. Si és certa s’executarà el procediment i sinó no
 • S’executarà i la execució continuarà amb les sentencies que hi hagi a continuació del bloc if.

Exemple:

import java.util.Scanner;

public class MajorEdat {

 public static void main(String[] args) {
  //Decidir si una persona es major de edat.
  final int MAJOREDAT = 18;
  int edat;
  Scanner lector = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Quina edat tens? ");
  edat = lector.nextInt();
  if (edat >= 18){
   System.out.println("Ets major d'edat");

  }
  if (edat < 18){
   System.out.println("Ets menor d'edat");
  }
 }
}
 • Si entre els parèntesis es posa una expressió que no avalua un resultat de tipus booleà, hi haurà un error de compilació.

Condicionals else i else if

import java.util.Scanner;

public class MajorEdat {

 public static void main(String[] args) {
  //Decidir si una persona es major de edat.
  final int MAJOREDAT = 18;
  int edat;
  Scanner lector = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Quina edat tens? ");
  edat = lector.nextInt();
  if (edat >= 18){                // S'executa si la condició de l'if és falsa
   System.out.println("Ets major d'edat"); 

  }
  else{
   System.out.println("Ets menor d'edat");
  }
 }
}
// Si necessitem comprovar un altre valor de l'edat podem utilitzar elif

import java.util.Scanner;

public class MajorEdat {

 public static void main(String[] args) {
  //Decidir si una persona es major de edat.
  final int MAJOREDAT = 18;
  int edat;
  Scanner lector = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Quina edat tens? ");
  edat = lector.nextInt();
  if (edat >= 18){               // S'executa si la condició de l'if és falsa
   System.out.println("Ets major d'edat"); 

  }
  else if (edat >= 16) {            // es comprova només si la condició de l'if és falsa
   System.out.println("Ets adolescent i menor d'edat");
   
  }
  else{                     // S'executa només si la condició de l'elif és falsa
   System.out.println("Ets menor d'edat");
  }
 }
}
 • Es poden posar tants else if com necessitem

La sentència ”switch”

 • Quan l’avaluació d’una expressió és de tipus enter o caràcter.
 • Millora la llegibilitat del codi
 • Es poden executar de manera consecutiva més d'un bloc.

Sintaxi i comportament

 • Es basa en una paraula clau seguida d’una condició entre parèntesis i un bloc de codi entre claus
 • La paraula clau case seguida del valor i de dos punts indica les instruccions assignats a cada cas.
 • A paritr del case que avalua a cert s'executaran tots els blocs d'instruccions fins a trobar el delimitador break.
 • Al final de tots els apartats se’n posa un d’especial (opcional), anomenat default.
switch(expressió de tipus enter, caràcter o text) {
   case valor1:
     instruccions si l’expressió avalua a valor1
     (opcionalment) break;
   case valor2:
     instruccions si l’expressió avalua a valor2
     (opcionalment) break;
   ...
   case valorN:
     instruccions si l’expressió avalua a valorN
     (opcionalment) break;
  (opcionalment ) default:
     instruccions si l’expressió avalua a algun valor que no és valor1...valorN
     (opcionalment) break;
}
 • Els valors no han de seguir cap ordre concret.
 • Quan s'arriba a una sentencia break: el programa se salta la resta d’apartats i continua amb la instrucció posterior a la sentència switch
 • Si no hi ha instrucció break al final d'un bloc s'executaran les instruccions dels següents blocs fins trobar-ne algun bloc que acabi en break. La figura següent mostra aquest comportament tan particular.
Switch
 • A partir de la versió 7 de Java es pot fer servir un String (text) per a avaluar l’expressió
Exemple: Traduir un número de mes a text
public class TraduccioMes {

  public static void main(String[] args) {
   int mes;
   Scanner teclat = new Scanner(System.in);
   System.out.println("Introdueixi el número de mes a traduir: ");
   mes = teclat.nextInt();
   switch (mes) {
     case 1:
      System.out.println("Traducció: Gener\n");
      break;
     case 2:
      System.out.println("Traducció: Febrer\n");
      break;
     case 3:
      System.out.println("Traducció: Març\n");
      break;
     case 4:
      System.out.println("Traducció: Abril\n");
      break;
     case 5:
      System.out.println("Traducció: Maig\n");
      break;
     case 6:
      System.out.println("Traducció: Juny\n");
      break;
     case 7:
      System.out.println("Traducció: Juliol\n");
      break;
     case 8:
      System.out.println("Traducció: Agost\n");
      break;
     case 9:
      System.out.println("Traducció: Setembre\n");
      break;
     case 10:
      System.out.println("Traducció: Octubre\n");
      break;
     case 11:
      System.out.println("Traducció: Novembre\n");
      break;
     case 12:
      System.out.println("Traducció: Desembre\n");
      break;
    default:
      System.out.println("No existeix un mes amb número: " + mes);
   }
  }
}