M3 - Programació estructurada / Continguts UF1: Esquema de recorregut

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Esquema de recorregut

L'esquema de recorregut s'aplica a un problema si:

• Tracta dades amb estructura seqüencial
• Per resoldre el problema cal «visitar» totes les dades

L'esquema té aquest aspecte:

 accedir al primer element
 inicialitzar tractament
 Mentre no últim element fer
  tractar element
  obtenir següent element
 fmentre

Noteu que això no és un algorisme sinó un esquema amb instruccions comprensibles.

Veurem a continuació alguns exemples en els quals s’ha aplicat l’esquema de recorregut per a escriure el programa. És un bon exercici intentar identificar quina és la seqüència que s’està tractant en cada programa i com s’han refinat les accions genèriques de l’esquema de recorregut en cada cas concret.

Exemple 1: Divisors d’un número

L’objectiu és dissenyar un programa que, donat un número enter positiu llegit de teclat, escrigui per pantalla, els seus divisors (sense comptar el 1 i el propi número). Si el número fos primer, el programa no escriuria res per pantalla.

public class Divisors {
 public static void main(String[] args) {
  //Declaració de variables
  int n, i;
  Scanner lector = new Scanner(System.in);
  /* Accedir al primer element */
  i = 2;
  /* Inicialitzar tractament */
  System.out.println("Introdueix un número: ");
  n = lector.nextInt();
  System.out.println("Divisors : ");
  /* Mentre no ultim element */
  while (i < n) {
   // Tractar_element
  if (n % i == 0) {
   System.out.println(i);
  }
  /* Obtenir següent element */
  i = i + 1;
  }
 }
}

Exemple 2: Sumar les xifres d’un número

L’objectiu és dissenyar un programa que, donat un número enter positiu llegit de teclat, escrigui per pantalla un altre número enter corresponent a la suma de les xifres del número llegit.

public class SumaXifres {
 public static void main(String[] args) {
  //Declaració de variables
  int n, suma, d;
  Scanner lector = new Scanner(System.in);
  // Accedir al primer element
  System.out.println("Introdueix un número : ");
  n = lector.nextInt();
  d = n % 10;
  /* Inicialitzar tractament */
  suma = 0;
  /* Mentre no ultim element */
  while (n != 0) {
   /* Tractar_element */
   suma = suma + d;
   /* Obtenir següent element */
   n = n / 10;
   d = n % 10;
  }
  /* Tractament_final */
  System.out.println("La suma de les xifres es : " + suma);
 }
}

Exemple 3: Comptar les aparicions de la lletra ‘a’

L’objectiu és dissenyar un programa que compti el nombre de vegades que apareix la lletra ‘a’ en una frase acabada en punt i introduïda per teclat.

public class ComptarA {
 public static void main(String[] args) {
  //Declaració de variables
  char c = ' ';
  int n;
  Scanner lector = new Scanner(System.in);
  // Accedir al primer element
  System.out.println("Introdueix un caràcter: ");
  c = lector.next().charAt(0);
  /* Inicialitzar tractament */
  n = 0;
  /* Mentre no ultim element */
  while (c != '.') {
   /*Tractar_element */
   if (c == 'a') {
    n = n + 1;
   }
   /* Obtenir següent element */
   System.out.println("Introdueix un caràcter: ");
   c = lector.next().charAt(0);
  }
  /*Tractament_final */
  System.out.println("La lletra ‘a’ ha aparegut " + n + " vegades");
 }
}