M3 - Programació estructurada / Continguts UF1: Classes

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Nota: Aquest punt presenta una gran simplificació del funcionament real de les classes amb Java. A la unitat formativa 4 veurem realment com cal treballar.

 • Les classes són estructures de dades complexes que permeten emmagatzemar dades de diferent o del mateix tipus.
 • La seva forma és lliure i està en funció de les necessitats del programa.
 • És necessari definir la seva forma indicant els seus camps.
 • Cada camp pot ser qualsevol de qualsevol tipus de dades inclòs una altra classe.
 • En el nivell en que estem, podem considerar la definició d’una classe com si definíssim una taula de base de dades.

Declaració de classes

 • Una classe es declara en un fitxer separat amb extensió .java (des de Netbeans cal fer només “nova classe java”).
 • No tindrà el mètode main donat que és una definició de tipus de dades.
 • Cal declarar els atributs que volem que tingui aquest nou tipus de dades.
 • Exemple Clase Client (fitxer Client.java) defineix un nou tipus de dades anomenat Client el qual pot guardar la informació bancària d’una persona:
public class Client{
   String nom;
   String nif;
   String adreça;
   long numCompte;
   float saldo;
}

Declaració d’objectes

 • Objecte són les variables que no són d'un tipus de dades primitiu.
 • Declaració:
  Client nouClient = new Client( ); 
  
 • nouClient serà un objecte de tipus Client.
 • Cada vegada que es crei un nou client s'ha de fer new Client();
 • Taules de objectes Client:
  Client taula [ ] = new Client [50];
 • Aquí declarem una taula per emmagatzemar 50 clients.
 • Si volem introduir 50 clients haurem de fer 50 new Client();

Accés als camps

 • Els camps d’un objecte es tracten de forma individual.
 • S'utilitza l’operador “punt” ( . ).
 • Forma general: objecte.nom_camp
 • Exemple:
  nouClient.nom =”Albert Canela”;
  nouClient.nif=”32435465H”;
  nouClient.adreça=”Rue del Percebe, 13”;
  nouClient.numCompte= 34232312;
  nouClient.saldo=123.45;


Exemples

Omplir una taula de quatre clients i a continuació mostra les dades dels quatre clients:

 • Només introduirem el nom i el NIF.
package clases;

import java.util.Scanner;

public class Clases {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner teclat = new Scanner(System.in);
    Client taulaCli [ ] = new Client [4];
   
    for (int cli = 0; cli < taulaCli.length; cli++) {
      Client nouClient = new Client( ); // o utilitzant la taula directament: taulaCli[cli] = new Client( ); 
      System.out.println("Introdueix les dades del client " + (cli+1));
      System.out.print("Nom: ");
      nouClient.nom = teclat.nextLine();
      System.out.print("NIF: ");
      nouClient.nif = teclat.nextLine();
      taulaCli[cli] = nouClient;
    }
    System.out.println("");
    System.out.println("Dades de tots els clients ");
    System.out.println("");    
    for (int cli = 0; cli < taulaCli.length; cli++) {
      System.out.println("Client " + (cli+1));
      System.out.println(" Nom: " + taulaCli[cli].nom );
      System.out.println(" NIF: " + taulaCli[cli].nif );
    }       
  }
  
}
package classes;

public class Fraccio {
  int numerador;
  int denominador;
}

package classes;

import java.util.Scanner;

public class Classes {


  public static void main(String[] args) {
    Scanner lector = new Scanner(System.in);
 
    /*Fraccio f1 = new Fraccio();
    Fraccio f2 = new Fraccio();
    */
    Fraccio tf[] = new Fraccio[3];
    /* tf[0] = new Fraccio();
    tf[0].numerador = 5;
    tf[0].denominador = 7;
    System.out.println(tf[0].numerador);
    tf[1] = new Fraccio();
    tf[1].numerador = 7;
    tf[1].denominador = 3;
    
    System.out.println(tf[1].numerador);*/
    
     /*   
    for (int i=0; i<tf.length; i++){
      tf[i] = new Fraccio();
      System.out.println("Numerador pos " + i +": ");
      tf[i].numerador = lector.nextInt();
      System.out.println("Denominador pos " + i +": ");
      tf[i].numerador = lector.nextInt();
      
    }*/
    
    for (int i=0; i<tf.length; i++){
       Fraccio fr = new Fraccio();
      System.out.println("Numerador pos " + i +": ");
      fr.numerador = lector.nextInt();
      System.out.println("Denominador pos " + i +": ");
      fr.denominador = lector.nextInt();
      tf[i] = fr;
    }
    int suma = 0;
     for (int i=0; i<tf.length; i++){
       suma += tf[i].numerador;
       System.out.println((float)tf[i].numerador / tf[i].denominador);
     }
    /*
    if (f1 == f2) {
      System.out.println("True");
    }else{
      System.out.println("False");
    }
    System.out.println(f1);
    System.out.println(f2);
    System.out.println(f1.numerador);
    
    f1.numerador = 2; f1.denominador=2;
    f2.numerador = 2; f2.denominador=2;
    if (f1 == f2) {
      System.out.println("True");
    }else{
      System.out.println("False");
    }
    
    System.out.println(f1);
    System.out.println(f2);
    f1=f2;
     if (f1 == f2) {
      System.out.println("True");
    }else{
      System.out.println("False");
    }
     f1.numerador = 4;
     System.out.println(f2.numerador);*/
  }
  
}