ASIX-M3-UF1-A2.5-Solucions Exercicis estructura iterativa: recorregut

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A2.5 Exercicis estructura iterativa: recorregut

1. Escriu un programa que llegeixi números enters positius i mostri el més petit i el més gran. El programa finalitzarà quan ens introdueixin un número negatiu.

'''
Escriu un programa que llegeixi números enters positius i mostri el més petit
i el més gran. El programa finalitzarà quan ens introdueixin un número
negatiu.
'''
print("Més gran i més petit d'una seqüència de números")

# Accedir al primer element
num = int(input("Introueix un valor positiu (per acabar negatiu): "))

# Inicialitzar el tractament
mesPetit = num
mesGran = num

# Mentre no últim element
while num>= 0:

 # Tractar l'element
 if num > mesGran:
   mesGran = num
 if num < mesPetit:
   mesPetit = num

 #Obtenir següent element
 num = int(input("Introueix un valor positiu (per acabar negatiu): "))

# Tractament final
print("El valor més gran és: ", mesGran)
print("El valor més petit és: ", mesPetit)


2. Donat un número llegit per teclat, calcula el número de dígits que té.

'''
Donat un número llegit per teclat, calcula el número de dígits que té.
'''
print("Càlcul del nombre de dígits d'un número")

# Accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor positiu: "))

# Inicialitzar tractament
 
digits = 0

# Mentre no ultim element 
while num > 0:

 # Tractar_element
 digits += 1
  
 # Obtenir següent element 
 num = num // 10

# Tractament_final 
print("El número té %d dígits" %digits)


3. Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits del número. Per exemple si introdueixen el valor 1238, s'imprimirà el valor : 1+2+3+8 --> 14

'''
Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits del número.
'''
print("Suma de tots els digits d'un número")

# Accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor positiu: "))

# Inicialitzar tractament
suma = 0

# Mentre no ultim element 
while num > 0: 

 # Tractar_element
 suma=suma+(num%10)
 
 # Obtenir següent element 
 num=num//10

# Tractament_final  
print("La suma dels dígits és: ", suma)


4. Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits parells del número.

'''
Donat un número llegit per teclat, realitzar la suma de tots els dígits parells del número.
'''
print("Suma de tots els digits d'un número")

# Accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor positiu: "))

# Inicialitzar tractament
suma = 0

# Mentre no ultim element 
while num > 0: 

 # Tractar_element
 mod = num % 10
 if mod % 2 == 0:
  suma = suma + mod
   
 # Obtenir següent element 
 num=num//10

# Tractament_final  
print("La suma dels dígits parells és: ", suma)

5. Donat un número llegit per teclat, determina el número de dígits més grans que 5.

'''
 Donat un número llegit per teclat, determina el número de dígits més grans que 5.
'''
print("Determinar el número de dígits més grans que 5 d'un número")

# Accedir al primer element
num = int(input("Introdueix un valor positiu: "))

# Inicialitzar tractament
quants = 0

# Mentre no ultim element 
while num > 0: 

 # Tractar_element
 if num%10>5:
  quants +=1
   
 # Obtenir següent element 
 num=num//10

# Tractament_final  
print("Hi ha %d dígits més grans que 5" %quants)

6. Escriu un programa que llegeixi números enters positius (finalitzarà amb la introducció de -1) i mostri totes les parelles de números consecutius que apareixen a la seqüència.

Per exemple si la seqüència de números és: 7 10 11 23 4 5 8 10 11 12 -1, mostrarà: 10 11, 4 5, 10 11, 11 12

'''
Escriu un programa que llegeixi números enters positius (finalitzarà amb la introducció de -1) 
i mostri totes les parelles de números consecutius que apareixen a la seqüència.
'''
print("Mostrar números consecutius d'una segqüencia")

# Accedir al primer element
actual = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): " ))
anterior = actual;

# Mentre no ultim element 
while actual != -1: 

 # Tractar_element
 if actual == anterior + 1:
  print("%d - %d" %(anterior,actual))
   
 # Obtenir següent element 
 anterior = actual
 actual = int(input("Introdueix un valor positiu (per acabar -1): " ))