ASIX-M3-UF1-A2.4-Solucions Exercicis estructura iterativa: for

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A2.4 Exercicis estructura iterativa

1. Imprimir els números del 1 al 100.

print("Imprimir els números del 1 al 100")

for i in range(1,101):
 print(i ,end= " ")


2. Imprimir els números parells del 0 al 98.

print("Imprimir els números parells del 0 al 98")

for i in range(0,100,2):
 print(i ,end= " ")


3. Imprimir els números del 100 al 1.

print("Imprimir els números del 100 al 1")

for i in range(100,0,-1):
 print(i ,end= " ")

4. Demanar cinc números i mostrar la suma.

print("Demanar cinc números i mostrar la suma")

suma = 0
for _ in range(5):    
 valor = int(input("Introdueix un valor: "))
 suma += valor
print("La suma és: %d" %suma)


5. Igual que l'anterior però només sumant els valors més grans de 10.

print("Demanar cinc números i sumar els valors que siguin més grans de 10")

suma = 0
for _ in range(5):    
 valor = int(input("Introdueix un valor: "))
 if valor > 10:
  suma += valor
print("La suma és: %d" %suma)


6. Calcular el producte dels números del 1 al 10.

print("Calcular el producte dels números del 1 al 10")

mult =1
for i in range(1,11):
  mult=mult*i
print("EL resultat és: ", mult)


7. Demanar cinc números enters positius i mostrar el valor més gran.

print("Demanar cinc números enters positius i mostrar el valor més gran")

max = 0
for _ in range(5):
 num = int(input("Introdueix un enter positiu: "))      
 if num > max:
  max = num
print("El màxim és: ", max)


8. Fer un quadrat d'asteriscos. Per exemple si l'usuari introdueix el valor 5, imprimirà:

  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *
print("Quadrat n x n d'asteriscos")

num = int(input("Introdueix número d'asteriscos: ")) 
for _ in range(num):
  print("* "*num)


9. Com l'anterior però fent un quadrat buit. Per exemple si l'usuari introdueix el valor 5, imprimirà:

  * * * * *
  *    *
  *    *
  *    *
  * * * * *
print("Quadrat n x n d'asteriscos buit")

num = int(input("Introdueix número d'asteriscos: ")) 
for i in range(1, num+1):
  if (i == 1 or i == num):
   print("* "*num)
  else:
   print("* ",end='')
   print(" "*(num-2), end='')
   print("*")


10. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  * 
  * * 
  * * * 
  * * * * 
  * * * * *
print("Dibuix amb asteriscos de num línies")

num = int(input("Introdueix el número de línies: ")) 
for i in range(1, num+1):
  print("* "*i)


11. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  * * * * *
  * * * * 
  * * * 
  * * 
  * 
print("Dibuix amb asteriscos de num línies")

num = int(input("Introdueix el número de línies: ")) 
for i in range(num, 0, -1):
  print("* "*i)


12. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
print("Dibuix amb asteriscos de num línies")

num = int(input("Introdueix el número de línies: ")) 
for i in range(1,num+1):
  print(" "*(num-i), end='')
  print("* "*i)


13. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  * * * * *
   * * * *
    * * *
     * *
      *
print("Dibuix amb asteriscos de num línies")

num = int(input("Introdueix el número de línies: ")) 
for i in range(num):
  print(" "*i, end='')
  print("* "*(num-i))


Bucles niuats

14. Escriu un programa que llegeixi un número num i mostri per pantalla el següent:

<!---->
  Exemple num=5
  1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4 
  1 2 3 4 5
print("Dibuix amb números consecutius")

num = int(input("Introdueix un número enter positiu: ")) 
for i in range(1,num+1):
  for j in range(1,i+1):
   print(j, end='')
  print("")


15. Escriu un programa que llegeixi un número i mostri per pantalla el següent:

  Exemple num=5

  5 4 3 2 1
  4 3 2 1
  3 2 1
  2 1 
  1 
print("Dibuix amb números consecutius")

num = int(input("Introdueix un número enter positiu: ")) 
for i in range(num,0,-1):
  for j in range(i,0,-1):
   print(j, end='')
  print("")


16. Escriu un programa que llegeixi un número i mostri per pantalla el següent:

  Exemple num=5

      1
     2 1
    3 2 1
   4 3 2 1
  5 4 3 2 1
print("Dibuix amb números consecutius decreixents")

num = int(input("Introdueix un número enter positiu: ")) 
for i in range(1,num+1):
  for j in range(1,num-i+1):
   print(" ", end='')
  for j in range(i,0,-1):
   print(j, end='')
  print("")


17. Escriu un programa que llegeixi un número imparell i mostri per pantalla el següent:

  Exemple num=9

  1
  3 1
  5 3 1
  7 5 3 1
  9 7 5 3 1
print("Dibuix amb números consecutius decreixents")

num = int(input("Introdueix un número enter imparell positiu: ")) 
for i in range(1, num+1, 2):
  for j in range(i, 0, -2):
    print(j, end=" ")
  print("")


18. Escriu un programa que llegeixi un número enter més gran que 0 i mostri el factorial de tots els números entre 1 i el número introduït.

  Exemple num = 4

  1! = 1
  2! = 2 * 1 = 2
  3! = 3 * 2 * 1 = 6
  4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
print("Cálcul del factorial d'un número")

# Introduim el número preparem la sortida.
num = int(input("Introduiex un número enter: "))

# Recòrrer tots els números des de l'1 fins el num
for numactual in range(1, num+1):
  print("%d! =" %numactual, end= " ") 

# Inicialitzem la variable per calcular el factorial
  factorial = 1

# Tractament diferent del factorial de 1
  if numactual > 1:

# Càlcul del factorial del número numactual
    for n in range(numactual,0, -1):

      # Tractament diferent del cas 1
      if n == 1 :
       print("%d = " %n, end= " ") 
      else :
       print("%d * " %n, end= " ") 

      # Acumuelm el producte a cada iteració
      factorial *= n    
  
  # Escribim el resultat del factorial del númeor nuactual 
  print(factorial)


19. Escriu un programa que mostri la següent sortida:

ZYWXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
YWXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
WXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SRQPONMLKJIHGFEDCBA
RQPONMLKJIHGFEDCBA
QPONMLKJIHGFEDCBA
PONMLKJIHGFEDCBA
ONMLKJIHGFEDCBA
NMLKJIHGFEDCBA
MLKJIHGFEDCBA
LKJIHGFEDCBA
KJIHGFEDCBA
JIHGFEDCBA
IHGFEDCBA
HGFEDCBA
GFEDCBA
FEDCBA
EDCBA
DCBA
CBA
BA
A
print("Abecedari invers")

# Inicialitzem codi lletra final sempre la 'A'
codiFinal=ord('A')

# Codi lletra final varia en cada línia
for codiInicial in range(ord('Z'),ord('A')-1,-1):

  # Recorregut de tots els codis: codiInicial Fixe i codiFinal va variant...
  for codiLletra in range(codiInicial,codiFinal,-1):
    print(chr(codiLletra), end="")

  # Salt de línia
  print("")

20. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 
  1 2 3 
  1 2
  1 
print("Dibuix amb números consecutius")

num = int(input("Introdueix un número enter: ")) 
for i in range(num, 0, -1):
  for j in range(1, i+1):
    print(j, end=" ")
  print("")

21. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  1 1 1 1 1
  2 2 2 2 
  3 3 3 
  4 4
  5 
print("Dibuix amb números")

num = int(input("Introdueix un número enter: ")) 
for i in range(1, num+1):
  for j in range(num, i-1, -1):
    print(i, end=" ")
  print("")


22. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  5 5 5 5 5
  4 4 4 4 
  3 3 3 
  2 2
  1 
print("Dibuix amb números")

num = int(input("Introdueix un número enter: ")) 
for i in range(num, 0, -1):
  for j in range(1, i+1):
    print(i, end=" ")
  print("")


23. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 7)

  1 1 1 1 1 1 1
  1 2 3 4 5 6
  3 3 3 3 3
  1 2 3 4
  5 5 5 
  1 2
  7

Amb dos fors:

print("Dibuix amb números")

num = int(input("Introdueix un número enter: ")) 
for i in range(1, num+1):
  for j in range(1, num-i+2):
    if i%2==1 :
      print(i, end=" ")
    else:
      print(j, end=" ")
  print("")

Amb tres fors:

print("Dibuix amb números")

num = int(input("Introdueix un número enter: ")) 
for i in range(1, num+1):
  if i%2==1 :
    for j in range(1, num-i+2):  
      print(i, end=" ")
  else:
    for j in range(1, num-i+2):  
      print(j, end=" ")
  print("")


24. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 7)

  7 7 7 7 7 7 7
  6 5 4 3 2 1
  5 5 5 5 5
  4 3 2 1 
  3 3 3 
  2 1
  1 

Amb dos fors:

print("Dibuix amb números")

num = int(input("Introdueix un número enter: ")) 
for i in range(num, 0, -1):
  for j in range(i, 0, -1):
    if i%2==1 :
      print(i, end=" ")
    else:
      print(j, end=" ")
  print("")