ASIX-M3-UF1-A2.4-Exercicis estructura iterativa: for

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Imprimir els números del 1 al 100.

2. Imprimir els números parells del 0 al 98.

3. Imprimir els números del 100 al 1.

4. Demanar cinc números i mostrar la suma.

5. Igual que l'anterior però només sumant els valors més grans de 10.

6. Calcular el producte dels números del 1 al 10.

7. Demanar cinc números enters positius i mostrar el valor més gran.

8. Fer un quadrat d'asteriscos. Per exemple si l'usuari introdueix el valor 5, imprimirà:

  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *

9. Com l'anterior però fent un quadrat buit. Per exemple si l'usuari introdueix el valor 5, imprimirà:

  * * * * *
  *    *
  *    *
  *    *
  * * * * *

10. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  * 
  * * 
  * * * 
  * * * * 
  * * * * *

11. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  * * * * *
  * * * * 
  * * * 
  * * 
  * 

12. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *

13. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  * * * * *
   * * * *
    * * *
     * *
      *

Bucles niuats

14. Escriu un programa que llegeixi un número num i mostri per pantalla el següent:

  Exemple num=5
  1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4 
  1 2 3 4 5

15. Escriu un programa que llegeixi un número i mostri per pantalla el següent:

  Exemple num=5

  5 4 3 2 1
  4 3 2 1
  3 2 1
  2 1 
  1 

16. Escriu un programa que llegeixi un número i mostri per pantalla el següent:

  Exemple num=5

      1
     2 1
    3 2 1
   4 3 2 1
  5 4 3 2 1

17. Escriu un programa que llegeixi un número imparell i mostri per pantalla el següent:

  Exemple num=9

  1
  3 1
  5 3 1
  7 5 3 1
  9 7 5 3 1

18. Escriu un programa que llegeixi un número enter més gran que 0 i mostri el factorial de tots els números entre 1 i el número introduït.

  Exemple num = 4

  1! = 1
  2! = 2 * 1 = 2
  3! = 3 * 2 * 1 = 6
  4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24


19. Escriu un programa que mostri la següent sortida:

ZYWXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
YWXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
WXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SRQPONMLKJIHGFEDCBA
RQPONMLKJIHGFEDCBA
QPONMLKJIHGFEDCBA
PONMLKJIHGFEDCBA
ONMLKJIHGFEDCBA
NMLKJIHGFEDCBA
MLKJIHGFEDCBA
LKJIHGFEDCBA
KJIHGFEDCBA
JIHGFEDCBA
IHGFEDCBA
HGFEDCBA
GFEDCBA
FEDCBA
EDCBA
DCBA
CBA
BA
A

20. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 
  1 2 3 
  1 2
  1 

21. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  1 1 1 1 1
  2 2 2 2 
  3 3 3 
  4 4
  5 

22. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 5)

  5 5 5 5 5
  4 4 4 4 
  3 3 3 
  2 2
  1 

23. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 7)

  1 1 1 1 1 1 1
  1 2 3 4 5 6
  3 3 3 3 3
  1 2 3 4
  5 5 5 
  1 2
  7

24. Realitzar un programa que mostri el següent dibuix per a un nombre de línies demanat a l'usuari (a l’exemple 7)

  7 7 7 7 7 7 7
  6 5 4 3 2 1
  5 5 5 5 5
  4 3 2 1 
  3 3 3 
  2 1
  1