ASIX-M3-UF1-A2.1- Solucions Exercicis estructura alternativa

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Exercicis preliminars

1. Escriure un programa que demani una nota d'una prova i ens digui si ha aprovat (>=5).

print("Programa per determinar si una prova està aprovada")

# Constant nota aprovat

NOTA_APROVAT = 5.0

# Entrada nota prova

nota = float(input("Introdueix la nota de la prova: "))

# Determinar si la prova està aprovada

if (nota >= NOTA_APROVAT):
 print("L'alumne ha aprovat!")

2. Escriure un programa que demani una nota d'una prova i ens digui si ha aprovat o ha suspès.

print("Programa per determinar si una prova està aprovada o suspesa")

# Constant nota aprovat

NOTA_APROVAT = 5.0

# Entrada nota prova

nota = float(input("Introdueix la nota de la prova: "))

# Determinar si la prova està aprovada

if (nota >= NOTA_APROVAT):
 print("L'alumne ha aprovat!")
else:
 print("L'alumne ha suspès!")

3. Escriure un programa que demani dos números i digui si són iguals o diferents.

print("Programa per deternimar si dos números són iguals o no")

# Entrada de números

numero_1 = float(input("Introdueix un número: "))
numero_2 = float(input("Introdueix un altre número: "))

# Determinar si dos números són iguals o no

if (numero_1 == numero_2):
 print("Els números són iguals!")
else:
 print("Els números són diferents!")

4. Escriure un programa que provi d'endevinar un número secret (poseu el número secret com a constant).

print("Programa per endevinar un número secret (0, )")

# Constant número secret 

NUM_SECRET = 9

# Entrada del número

numero = int(input("Endivina el número secret: "))

# Determinar encert del número secret

if (numero == NUM_SECRET):
 print("Enhorabona!")
else:
 print("Ho sento! Torna-ho a intentar...")

Exercicis sentencia if

1. Els treballadors d’una fàbrica treballen en dos torns: diürn i nocturn. Es vol calcular el salari d’un dia d’acord amb els següents punts:

a. La tarifa de les hores diürnes és de 4€
b. La tarifa de les hores nocturnes és de 6€
c. En cas de ser diumenge, la tarifa s’incrementa en 2€ el torn diari i en 3€ el torn nocturn.

El programa ha de llegir les hores treballades, el torn i el dia de la setmana i dir quin serà el salari.

print("Programa per calcular el salari d'un dia de treball")

# Constants tarifes

DIA = 4
DIAFESTIU = 6
NIT = 6
NITFESTIU = 9

# Entrada hores, torn i dies 

hores = int(input("Introdueix el nombre d'hores treballades: "))
torn = input("Introdueix el torn (diari ->d/nocturn->n): ")
dia = input("Introdueix el dia (diumenge->d/feiner->f): ")

# Determinar salari

if dia == 'f':
 if torn == 'd':
  salari = hores * DIA
 else:
  salari = hores * NIT
elif torn == 'd':
 salari = hores * DIAFESTIU
else:
 salari = hores * NITFESTIU

# Resultat: salari del dia

print("El salari és: %d €"  %salari);

2. Escriviu un programa que simuli una calculadora simple. El programa llegeix dos enters i un caràcter. Si el caràcter és un '+' s’imprimeix la suma, si és un '–' la resta, si és un '*' el producte, si és un '/' la divisió real, si és '//' la divisió entera i si és un '%', el mòdul.

print("Programa calculadora simple")

# Entrada números i operació

num1 = int(input("Introdueix un valor enter: "))
num2 = int(input("Introdueix un altre valor enter: "))
operacio = input("Introdueix l'operació ('+' , '-' , '*' , '/' , '//' , '%': ")

# Operació 

if operacio == '+':
 resultat = num1 + num2
elif operacio == '-':
 resultat = num1 - num2
elif operacio == '*':
 resultat = num1 * num2
elif operacio == '/':
 resultat = num1 / num2
elif operacio == '//':
 resultat = num1 // num2
else:
 resultat = num1 % num2

# Resultat de l'operació

if isinstance(resultat,float):
 print("El resultat de l'operació és: %3.2f "  %resultat)
else:
 print("El resultat de l'operació és: %d "  %resultat)

3. Escriviu un programa que llegeixi del teclat un enter comprès entre 0 i 63 (inclosos) i ens digui el nombre de bits que necessitem per escriure’l en binari. No s’ha de fer servir cap funció calcular-ho, sinó simplement a base de if .. elif .. else, recordant que a cada potència de 2 necessitem un bit més.


print("Programa dígits d'un número")

# Entrada número

valor = int(input("Introdueix un valor enter: "))

# Validació del número entrat 

if valor < 0 or valor > 63:
 print("El número ha d'estar comprès en el rang [0:63]")
else:

# Obtenció del nombre de bits

 if (valor < 2):
  bits = 1
 elif (valor < 4):
  bits = 2
 elif (valor < 8):
  bits = 3
 elif (valor < 16):
  bits = 4
 elif (valor < 32):
  bits = 5
 else:
  bits = 6;

# Número de bits del número

 print("Necessitem %d bits " %bits)

4. Volem saber si una persona és major d’edat, per això llegirem la data de naixement(dia_neix, mes_neix i any_neix).

Utilitzeu el següent codi per obtenir dia, mes i any actual
from datetime import date

#Dia, mes i any actual

AVUI = date.today()
DIA_ACTUAL = AVUI.day
MES_ACTUAL = AVUI.month
ANY_ACTUAL = AVUI.year


from datetime import date

print("Programa major d'edat")

# Constants dia, mes i any actual

AVUI = date.today()
DIA_ACTUAL = AVUI.day
MES_ACTUAL = AVUI.month
ANY_ACTUAL = AVUI.year

# Entrada dia, mes i any de neixement

dia_neix = int(input("Introdueix el dia de naixement: "))
mes_neix = int(input("Introdueix el mes de naixement: "))
any_neix = int(input("Introdueix el any de naixement: "))

# Determinar majoria d'edat 

if (ANY_ACTUAL - any_neix < 18):
 print("Ets menor d'edat!")
elif (ANY_ACTUAL - any_neix > 18):
 print("Ets major d'edat!")
elif (MES_ACTUAL > mes_neix):
 print("Ets major d'edat!")
elif (MES_ACTUAL < mes_neix):
 print("Ets menor d'edat!")
elif (DIA_ACTUAL >= dia_neix):
 print("Ets major d'edat!")
else:
 print("Ets menor d'edat!")

5. Escriu un programa que llegeixi un número enter positiu i determini si es un número de 1, 2,3 o 4 xifres.

Control d'errors: Escriu els missatges pertinents si han introduït un valor fora del rang o si no han introduït un número enter.


6. En un casino de jocs es desitja mostrar els missatges respectius per els punts obtinguts en el llançament de tres daus d'un client, d'acord als següents resultats:

a) Si els tres daus són sis, mostrar el missatge "Excel·lent"
b) Si dos daus són sis, mostrar el missatge "Molt bé"
c) Si un dau és sis, mostrar el missatge "Regular"
d) Si cap dau és sis, mostrar el missatge "Pèssim"
Utilitzeu el següent codi per simular el llançament d'un dau
from random import randint

# Simulació del llançament d'un dau

dau = randint(1,6)


7. Demaneu tres números enters positius i mostreu-los en ordre descendent.

Control d'errors: Escriu els missatges pertinents si han introduït un valor negatiu, si no han introduït un enter o si han introduït números iguals.


8. Tres persones les edats de les quals s’han de llegir per teclat, van a un parc d’atraccions. El cost de l’entrada normal és de 20€. Però tenen els següents descomptes:

A. Els menors de 5 anys no paguen però han d’anar acompanyats d’algun més gran de 12 anys, sinó no poden entrar
B. Entre els 5 i els 12 anys paguen el 25 % de l’entrada
C. Entre els 12 anys i els 16 anys paguen el 50 % de l’entrada
D. Els més grans de 16 anys paguen l’entrada normal, excepte que els tres estiguin entre els 16 i els 18 anys, que aquest cas com hi ha una oferta, només pagaran dues entrades normals entre els tres.
E. Els més grans de 65 anys no paguen

Quan costaran les tres entrades?