ASIX-M3-UF1-A2

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Condicional if

 • Permet decidir si en funció d’una condició cal o no executar una o un conjunt d’instruccions.
if condició:
 instrucció(ns)
 • La condició te dues respostes possibles: Certa o Falsa. Si és certa s’executarà el procediment i sinó no
 • s’executarà i la execució continuarà amb les sentencies que hi hagi a continuació del bloc if.

Exemple:

# Programa per la Sentència if

edat = int(input("Edat:"))
if edat >= 18 :
 print("Ets major d'edat")
if edat < 18 :
 print("Ets menor d'edat")

Condicionals else i elif

# Programa per la Sentències else i elif
edat = int(input("Edat: "))
if edat >= 18 :
 print("Ets major d'edat")
else:              # S'executa si la condició de l'if és falsa
 print("Ets menor d'edat")
# Si necessitem comprovar un altre valor de l'edat podem utilitzar elif

edat = int(input("Edat: "))
if edat >= 18 :
 print("Ets major d'edat")
elif edat >= 16:        # es comprova només si la condició de l'if és falsa
 print("Ets adolescent menor d'edat")
else:              # S'executa només si la condició de l'elif és falsa
 print("Ets menor d'edat")
 • Es poden posar tants elif com necessitem

Bucle for

Un bucle for es una estructua de control que repeteix (iteració) un número de vegades determinat un bloc d'instruccions (cos del bucle).

Sintaxi

for variable in element iterable (range, llista, cadena, etc.):
  cos del bucle
 • No cal definir prèviament la variable. És més, quan no participa en el cos del bucle es pot substituir per un '-'.

Abans que res, entenguem el funcionament de la funció range().

 • genera automáticament una seqüencia seguint una progressió aritmètica.
 • Es pot utilitzar amb un, dos o tres paràmetres.
range(4) ==> 0 1 2 3 (sempre comença per defecte en el 0)
range(1, 5) ==> 1 2 3 4 (podem indicar el rang de valors a considerar)
range(1, 10, 2) ==> 1 3 5 7 9 (podem indicar l'increment entre elements de la seqüencia)
range(9, 0, -2) ==> 9 7 5 3 1 (podem generar una seqüencia descendent)

Bucle for amb la funció range()

 • amb un paràmetre
print("Inici ")       # S'executa una vegada 
for i in range(3):
  print(i , end="")   # S'executa tres vegades: la variable i pren els valors 0 1 i 2
print()           # S'executa una vegada: salt de línia 
print("Final")       # S'executa una vegada
Inci
0 1 2
Final
 • amb dos paràmetre: definim el rang
print("Inici ")       # S'executa una vegada 
for i in range(1,4):
  print(i , end="")   # S'executa tres vegades: la variable i pren els valors 1 2 i 3
print()           # S'executa una vegada: salt de línia 
print("Final")       # S'executa una vegada
Inci
1 2 3
Final
 • amb 3 paràmetres: definim el rang i l'increment
print("Inici ")       # S'executa una vegada 
for i in range(1,10,2):
  print(i , end="")   # S'executa cinc vegades: la variable i pren els valors 1 3 5 7 9
print()           # S'executa una vegada: salt de línia 
print("Final")       # S'executa una vegada
Inci
1 3 5 7 9
Final
 • amb 3 paràmetres: recorregut invers
print("Inici ")       # S'executa una vegada 
for i in range(9,0,-2):
  print(i , end="")   # S'executa cinc vegades: la variable i pren els valors 9 7 5 3 1
print()           # S'executa una vegada: salt de línia 
print("Final")       # S'executa una vegada
Inci
9 7 5 3 1
Final

Bucles for niuats

 • Parlem de bucles niuats quan un bucle es troba dins dels cos d'un altre bucle.
 • S'anomenen respectivament bucle intern i extern.
 • Bucles independents: El bucle intern s'executa sempre el mateix número de vegades (no depèn de la variable del bucle intern)
for i in range(1,4):
  print("i: %d" %i, end =" ==> ")
  for j in range(3):
   print("j: %d" %j, end = " ")
  print('')
i: 1 ==> j: 0 j: 1 j: 2 
i: 2 ==> j: 0 j: 1 j: 2 
i: 3 ==> j: 0 j: 1 j: 2 
 • Bucles dependents: El número de vegades que s'executa el bucle intern depèn del valor de variable del bucle extern
for i in range(1,4):
  print("i: %d" %i, end =" ==> ")
  for j in range(i):
   print("j: %d" %j, end = " ")
  print('')
i: 1 ==> j: 0 
i: 2 ==> j: 0 j: 1 
i: 3 ==> j: 0 j: 1 j: 2 


Enllaços

Bucle for

Bucles for niuats

Bucle while

En un bucle while s'executen les instruccions del seu cos mentre la condició sigui certa (True).

Sintaxi

while condicio:
  cos del bucle
 • La variable o variables de la condició s'anomenen variables de control.
 • Les variables de control s'han d'iniciar abans del bucle while i s'han d'actualitzar dins del bucle.
 • Es pot utilitzar en tots els casos que s'utilitza un for, però no a l'inrevés.
 • Bucle while amb una condició
num = 1
while num <= 3:
  print(num, end=" ")
  num += 1
print("Final")
1 2 3
Final 
 • Bucle while: simulació del llançament d'un dau de sis cares fins que surti un 6 (No es pot fer amb un for)
from random import randint

dau = randint(1,6)
while dau != 6:       
  print(dau, end=" ")
  dau = randint(1,6)
print(dau)
1 3 4 5 3 2 6
 • Bucle while amb dues condicions: entrada de un màxim de 5 números o fins que introdueixin el número 10
numero = int(input("Introdueix un número entre 1 i 10: "))
comptador =1
while comptador < 5 and numero != 10:
  numero = int(input("Introdueix un altre número entre 1 i 10: "))
  comptador += 1
if numero = 10:
 print("Ha indroduït un 10")
else:
 print("No ha indroduït un 10")
Introdueix un número entre 1 i 10: 5
Introdueix un altre número entre 1 i 10: 7 
Introdueix un altre número entre 1 i 10: 4
Introdueix un altre número entre 1 i 10: 8
Introdueix un altre número entre 1 i 10: 9
No ha indroduït un 10
Introdueix un número entre 1 i 10: 5
Introdueix un altre número entre 1 i 10: 7 
Introdueix un altre número entre 1 i 10: 10
Ha indroduït un 10
 • Compte!: Si dins dels bucle no es modifica la condició del while crearem bucles infinits.
i = 1
while i <= 10:
  print(i, end=" ")

Esquemes de tractament seqüencial

Esquema de recorregut

L'esquema de recorregut s'aplica a un problema si:

• Tracta dades amb estructura seqüencial
• Per resoldre el problema cal «visitar» totes les dades

L'esquema té aquest aspecte:

 accedir al primer element
 inicialitzar tractament
 Mentre no últim element fer
  tractar element
  obtenir següent element
 fmentre

Noteu que això no és un algorisme sinó un esquema amb instruccions comprensibles.

Veurem a continuació alguns exemples en els quals s’ha aplicat l’esquema de recorregut per a escriure el programa. És un bon exercici intentar identificar quina és la seqüència que s’està tractant en cada programa i com s’han refinat les accions genèriques de l’esquema de recorregut en cada cas concret.

Exemple 1: Divisors d’un número

L’objectiu és dissenyar un programa que, donat un número enter positiu llegit de teclat, escrigui per pantalla, els seus divisors (sense comptar el 1 i el propi número). Si el número fos primer, el programa no escriuria res per pantalla.

print("Divisors d'un enter positiu")

# Accedir al primer element
i = 2                    

# Inicialitzar tractament
num = int(input("Introdueix un número: ")) 
print("Divisors : ")

# Mentre no últim element 
while (i < num):    

  # Tractar element          
  if (num % i == 0):           
   print(i, end=" ")

  # Obtenir següent element 
  i += 1

Exemple 2: Sumar les xifres d’un número

L’objectiu és dissenyar un programa que, donat un número enter positiu llegit de teclat, escrigui per pantalla un altre número enter corresponent a la suma de les xifres del número llegit.

print("Suma les xifres d'un número")

# Accedir al primer element
n = int(input("Introdueix un número : "))
d = n % 10;

# Inicialitzar tractament
suma = 0;

# Mentre no ultim element
while n != 0:

   # Tractar element
   suma = suma + d

   # Obtenir següent element
   n = n // 10
   d = n % 10

# Tractament_final
print("La suma de les xifres és: %d" %suma)

Esquema de cerca

Fonamentalment l’esquema de cerca ens permetrà resoldre problemes en què busquem un element concret dins d’una seqüència. A diferència de l’esquema de recorregut, en que es visiten i tracten tots els elements de la seqüència, l’esquema de cerca :

només recorre la seqüència fins a trobar l’element desitjat

La forma genèrica de l’esquema de cerca és la següent:

 accedir al primer element
 inicialitzar tractament
 Mentre no últim element i no element trobat fer
  obtenir següent element
 fmentre
 tractament final

Veurem a continuació alguns exemples en els quals s’ha aplicat l’esquema de cerca per a escriure el programa. És un bon exercici intentar identificar quina és la seqüència que s’està tractant en cada programa i com s’han refinat les accions genèriques de l’esquema de recorregut en cada cas concret

Exemple 3: Números de Fibonacci

Dissenyar un programa que determini si entre els 1000 primers números de Fibonacci hi ha algun que acabi en 9. En cas de que el número existeixi, escriurem el primer que trobem per pantalla, en cas contrari escriurem el número –1. Els números de Fibonacci estan definits de la següent forma:

fib1= 0
fib2 = 1
fibn = fibn-1 + fibn-2 per a n > 2
print("Número de Fibonacci acabat en 9") 

# Accedir al primer element
act = 0;
sig = 1;

# Inicialitzar tractament
i = 1;

# Mentre no últim element i no element trobat fer
while i <= 1000 and act % 10 != 9 :

   # Obtenir element següent
   act, sig = sig, act + sig
   i = i + 1

# Tractament final
if act % 10 == 9 :
 print(act)
else : 
 print(-1)

Exemple 4: Apareix la lletra ‘a’ ?

Dissenyar un programa per a detectar si en una frase llegida per teclat i acabada en punt existeix o no alguna lletra ‘a’

print("Apareix 'a' en la frase")

# Inicialitzar tractament
frase = input("Introdueix una frase acabada en un '.' : ")

# Accedir al primer element
pos = 0
caracter = frase[pos]

# Mentre no últim element i no element trobat fer
while caracter != '.' and caracter != 'a':

# Obtenir element següent
   pos += 1
   caracter = frase[pos]

# Tractament final
if caracter == 'a':
 print("Sí apareix")
else: 
 print("No apareix")