ASIX-M3-UF1-A1-Solucions

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Volem un programa que donat dos números enters ens mostri el resultat de les cinc operacions aritmètiques fetes amb aquests valors.

print("Programa operacions enteres")

#Entrada de dades
num1 = int(input("Introdueix un número: "))
num2 = int(input("Introdueix un altre número: "))

# Operacions i resultats
resultat = num1 + num2
print("EL resultat de la suma és: ",resultat)
resultat = num1 - num2
print("EL resultat de la resta és: ",resultat)
resultat = num1 * num2
print("EL resultat de la multiplicación és: ",resultat)
resultat = num1 // num2
print("EL resultat de la división és: ",resultat)
resultat = num1 ** num2
print("EL resultat de la potencia és: ",resultat)

2. L’amo d’una botiga compra un article a un determinat preu. Mostreu el preu al qual el vendrà, si intenta guanyar un 30%.

print("Programa benefici botiga")

# Constant percentatge benefici
PCT_BENEFICI = 1.3

# Entrada preu de compra del producte
cost_producte = float(input("Introdueix el valor de compra: "))

# Resultat
print("El valor de venda serà: %6.2f" %(cost_producte*PCT_BENEFICI))

3. En un hospital existeixen tres departaments: Ginecologia, Pediatria i Traumatologia.

El pressupost anual de l’hospital es reparteix així:

Ginecologia : 50%
Pediatria: 30%
Traumatologia: 20%

Obteniu la quantitat de diners que rebrà cada departament, per a qualsevol pressupost (que llegireu des de teclat).

print("Programa pressupost hospital")

# Constants de percentatge del pressupost
PCT_GIN =0.5
PCT_PED =0.3
PCT_TRA =0.2

# Entrada del pressupost de l'hostpital
pressupost = float(input("Introdueix el pressupost de l'hospital: "))

# Càlcul del pressupost assignat a cada departament
ginecologia = pressupost * PCT_GIN
pediatria = pressupost * PCT_PED
trauma = pressupost * PCT_TRA

# Resultat
print("El pressupost de ginecologia és : %6.2f" %ginecologia)
print("El pressupost de pediatria és : %6.2f" %pediatria)
print("El pressupost de traumatologia és : %6.2f" %trauma)

4. Un alumne vol saber la seva nota final de programació. Aquesta nota es calcula així:

55% de la mitjana de tres exercicis
30% de la nota de l’examen
15% de la nota d’una pràctica final
print("Programa nota programació")

# Constant percentatge de la nota final
PCT_EXERC = 0.55
PCT_EXAM = 0.3
PCT_PRACT = 0.15

# Entrada de notes
ex1 = float(input("Introdueix la nota de l'exercici 1: "))
ex2 = float(input("Introdueix la nota de l'exercici 2: "))
ex3 = float(input("Introdueix la nota de l'exercici 3: "))
examen = float(input("Introdueix la nota de l'examen: "))
practica = float(input("Introdueix la nota de la pràctica: "))

# Càlculs de notes parcials i final
promig_ex=(ex1+ex2+ex3)/3;
notaFinal=(promig_ex*PCT_EXERC)+(examen*PCT_EXAM)+(practica*PCT_PRACT);

# Resultat
print("La nota final és: %2.2f" %notaFinal)


5. Una família està formada per 6 membres: dos germans (Joan i Marta), els dos pares i els dos avis materns. De les seves edats sabem el següent:

a. L’avi té sis vegades l’edat de la Marta
b. L’avia té la suma de les edats dels pares menys l’edat de la Marta
c. L’edat del Joan és el resultat de fer el mòdul entre l’edat del pare i la de la Marta
d. L’edat de la mare és el triple de l’edat de la Marta afegint-li l’edat del Joan
e. L’edat del pare és el resultat de multiplicar per 6, la divisió entera entre l’edat de l’avi i l’edat de la Marta.
f. La Marta té 10 anys.

Quants anys tenen tots ? Mostrar-ho per pantalla.

print("Programa edat família Marta")

# Constant edat de Marta
EDAT_MARTA = 10

# Càlcul edat familiars de Marta
edat_avi = 6 * EDAT_MARTA;
edat_pare = 6 * (edat_avi / EDAT_MARTA);
edat_joan = edat_pare % EDAT_MARTA;
edat_mare = 3 * EDAT_MARTA + edat_joan;
edat_avia = edat_mare + edat_pare - EDAT_MARTA;

# Mostrar edats de la familia
print("Edat Marta: %d \nEdat Joan: %d \nEdat mare: %d \nEdat pare: %d \nEdat avia: %d \nEdat avi: %d" 
       %(EDAT_MARTA, edat_joan, edat_mare, edat_pare, edat_avia, edat_avi))


6. El següent és el sou dels treballadors d’una empresa. Dissenyar un algorisme capaç de llegir el nombre de treballadors de cada tipus i calcular el sou total que s’ha de pagar mensualment.

a) Personal de neteja (500 euros)
b) Auxiliar administratiu (600 euros)
c) Administratiu (700 euros)
d) Informàtic (1200 euros)
e) Morro Consultant Senior (12000 euros)
print("Programa pressupost departament")

# Constants de sous
NETEJA = 500;
AUX = 600;
ADM = 700;
INF = 1200;
MORRO = 12000;

# Entrada del número de treballadors de cada perfil
net = int(input("Introdueix el nombre de treballadors de neteja: "))
aux =  int(input("Introdueix el nombre de treballadors auxiliars: "))
adm =  int(input("Introdueix el nombre de treballadors administratius: "))
inf  = int(input("Introdueix el nombre de treballadors informàtics: "))
morro = int(input("Introdueix el nombre de treballadors amb morro: "))

# Càlcul de la nòmina mensual
nomina = net * NETEJA + aux * AUX + adm * ADM + inf * INF + morro * MORRO;

# Resultat
print("La nòmina mensual és de : %d euros" %nomina);