M8 - Aplicacions web / Apunts UF4: Portals web d'aprenentatge

De wikiserver
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Instal·lació Moodle en Ubuntu Server 16.04

1. Configuració màquina

  Màquina virtual: ubuntu-server-16-04-1-amd64-vbox50
  Mode pont.

  sudo vim /etc/network/interfaces 

   auto enp0s3
   iface enp0s3 inet static
   address 172.16.xxx.yyy  xxx:número d'aula -100. yyy:número de màquina.
   netmask 255.255.0.0
   gateway 172.16.55.35
   dns-nameservers 172.16.200.1 172.16.200.2
   dns-search infomerce.es

Creeu un usuari amb drets d'administració:

  $ sudo adduser nom  /el vostre nom
  $ sudo usermod -a -G sudo nom

Canvieu el nom del host pel vostre cognom:

  $ sudo vim /etc/hosts
  $ sudo vim /etc/hostname

Step-by-step_Installation_Guide

2. Actualitzar sistema

  $ sudo apt-get update

3. Instal·lar apache

Primer comprovem que el nostre servidor pot servir pàgines web.

Obriu un navegador i poseu la ip del vostre servidor.

NO ES POT ESTABLIR CONNEXIÓ

  $ sudo apt-get install apache2
  $ sudo apache2 -version //per consultar la versió d'apache instal·lada

Comproveu si ara el vostre servidor pot servir pàgines web:

Instal·lació d'Apache

It works! ens indica que apache està treballant correctament

4. Instal·lar servidor de mysql

  $ sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Introduïm les credencials de l'usuari root

Comprovar si podem accedir a mysql utilitzant les credencials:

  
 $ mysql -u root -p   //-u per indicar l'usuari. -p per a que ens demani el password.

Funcionament mysql

mysql està treballant correctament. Fem exit per sortir.

Netejar la pantalla:

  $ clear

5. Instal·lar php amb les llibreries necessàries per integrar-lo amb el servidor apache

Primer comprovar si el vostre servidor pot interpretar codi amb php:

Farem un programa amb php i l'ubicarem en el directori arrel del servidor de planes web (/var/www/html).

  $ sudo vim prova.php  // creem un script de php per provar el funcionament.

contingut: funció predefinida que ens proporcionarà informació sobre el mòdul php instal·lat. D'aquesta manera ens assegurem que el mòdul php s'està executatn correctament sobre el servidor apache

  <?php
  phpinfo();
  ?>

Accediu des del navegador i comproveu que no funciona l'interpret de php.

Instal.leu php i les llibreries que necessita:

  $ sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0

  $ sudo apt-get install graphviz aspell php7.0-pspell php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php7.0-mysql php7.0-xml php7.0-xmlrpc php7.0-ldap php7.0-zip
Restart Apache per a que els mòduls es recarreguin correctament:
  $ sudo /etc/init.d/apache2 restart  // reinicar servidor apache

Accediu des del navegador i comproveu que funciona l'interpret de php.

Funcionament php

6. Comprovar connexió a la base de dades.

Creem un nou fitxer amb php per a comprovar la connexió a la base de dades:

  $ sudo vim prova-mysql.php

contingut: executem una connexió: especifiquem servidor, usuari i contrasenya i missatge en cas de error.

  <?php
  $conexion= mysql_connect("localhost","root","wonka") or die("No puc establir la connexió amb la base de dades");
  ?>

Accediu des del navegador i comproveu connexió a la base de dades.

Posseu un password erroni i comproveu que apareix el missatge d'error.

Error de connexió a la bd

Posseu el password correctament i comproveu que no apareix el missatge d'error

Connexió a la bd ok

7. Instal·lar l'administrador web de la base de dades:

  $ sudo apt-get install phpmyadmin

Indiquem el servidor que utilitzem: apache2

Instal·lació phpmyadmin

Creem la base de dades per a phpmyadmin

Instal·lació phpmyadmin

Contrasenya servidor base de dades

Instal·lació phpmyadmin - Creem bd

Accediu des del navegador i comproveu funcionament.

Interfície phpmyadmin

8. Descarregar la versió de moodle

  $ sudo apt-get install wget // per poder descarregar versió de Moodle des de la web.

  $ wget --version

  $ wget osiris.infomerce.es/recursos/SMX-M8/UF4/moodle-latest-30.tgz

9. Descomprimir moodle-latest-30.tgz

  $ tar xvzf moodle-latest-30.tgz

10. Copiar tots els arxius a la carpeta arrel del servidor web:

  $ sudo cp -R moodle /var/www/html

11. Creació de la carpeta per emmagatzemar les dades dels usuaris:

  $ sudo mkdir /var/moodledata

  $ sudo chown -R :www-data /var/moodledata/ // canvi de grup propietari: www-data

  $ sudo chmod -R g+w /var/moodledata/    // permís de escriptura al grup www-data

12. Canviar els permisos d'escriptura de /var/www per a que es pugui crear directament el fitxer config.php.

  $ sudo chmod -R o+w /var/www/html/moodle

Instal·lació Moodle en Ubuntu Server 12.04

  Màquina virtual: Ubuntu_server_12.04_minimal_virtual_x86.ova
  Mode pont.
  IP fixe: 172.16.xxx.yyy
      xxx: número d'aula - 100
      yyy: màquina real

1. Actualitzar sistema

  $ sudo aptitude update

  $ sudo aptitude upgrade

  $ sudo reboot

2. Instal·lar apache

Comprovar accés des de la màquina real: KO!

  $ sudo apt-get install apache2

Instal·lació d'Apache

L'OK indica que ha finalitzat i que tot ha anat correctament

  $ sudo apache2 -version //per consultar la versió d'apache instal·lada

Comprovar accés des de la màquina real: It Works!

Comprovació funcionament d'Apache

It works! ens indica que apache està treballant correctament

3. Instal·lar servidor de mysql

  $ sudo apt-get install mysql-server mysql-common mysql-client

Instal·lació mysql

Introduïm les credencials de l'usuari root

Procés mysql

Ens indica que mysql s'esta excutant i el número de proces.

Comprovar si podem accedir a mysql utilitzant les credencials:

  
 $ mysql -u root -p   //-u per indicar l'usuari. -p per a que ens demani el password.

Funcionament mysql

mysql està treballant correctament. Fem exit per sortir.

Netejar la pantalla:

  $ clear

4. Instal·lar php amb les llibreries necessàries per integrar-lo amb el servidor apache

  $ sudo vim prova.php  // creem un script de php per provar el funcionament.

contingut: funció predefinida que ens proporcionarà informació sobre el mòdul php instal·lat. D'aquesta manera ens assegurem que el mòdul php s'està executatn correctament sobre el servidor apache

  <?php
  phpinfo();
  ?>

Accediu des del navegador i comproveu que no funciona l'interpret de php.

  $ sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mysql php5-curl

  $ sudo /etc/init.d/apache2 restart  // reinicar servidor apache

5. Comprovar funcionament php

  Directori arrel servido de planes web: /var/www

  $ sudo mv index.html index // per a que no es carregui per defecte quan accedim a l'arrel del servidor web.

  $ sudo apt-get install vim // instal·lem l'editor vim

  $ sudo vim prova.php  // creem un script de php per provar el funcionament.

contingut: funció predefinida que ens proporcionarà informació sobre el mòdul php instal·lat. D'aquesta manera ens assegurem que el mòdul php s'està executatn correctament sobre el servidor apache

  <?php
  phpinfo();
  ?>

Accediu des del navegador i comproveu que funciona l'interpret de php.

Funcionament php

6. Comprovar connexió a la base de dades.

  $ sudo vim prova-mysql.php

contingut: executem una connexió: especifiquem servidor, usuari i contrasenya i missatge en cas de error.

  <?php
  $conexion= mysql_connect("localhost","root","wonka") or die("No puc establir la connexió amb la base de dades");
  ?>

Accediu des del navegador i comproveu connexió a la base de dades.

Posseu un password erroni i comproveu que apareix el missatge d'error.

Error de connexió a la bd

Posseu el password correctament i comproveu que no apareix el missatge d'error

Connexió a la bd ok

7. Instal·lar l'administrador web de la base de dades:

  $ sudo apt-get install phpmyadmin

Indiquem el servidor que utilitzem: apache2

Instal·lació phpmyadmin

Creem la base de dades

Instal·lació phpmyadmin - Creem bd

Contrasenya servidor base de dades

Contrasenya base de dades

Contrasenya phpmyadmin

Contrasenya phpmyadmin

Accediu des del navegador i comproveu funcionament.

Interfície phpmyadmin

8. Descarregar la versió de moodle

  $ sudo apt-get install wget // per poder descarregar versió de Moodle des de la web.

  $ wget --version

  $ wget sourceforge.net/projects/moodle/files/Moodle/stable26/moodle-latest-26.tgz

  o

  $ wget osiris.infomerce.es/recursos/SMX-M8/UF4/moodle-latest-26.tgz

9. Descomprimir moodle-latest-26.tgz

  $ tar xvzf moodle-latest-26.tgz

10. Copiar tots els arxius a la carpeta arrel del servidor web:

  $ sudo mv moodle/* /var/www

11. Creació de la carpeta per emmagatzemar les dades dels usuaris:

  $ sudo mkdir /var/moodledata

  $ sudo chown :www-data /var/moodledata/ // canvi de grup propietari: www-data

  $ sudo chmod g+w /var/moodledata/    // permís de escriptura al grup www-data

12. Canviar els permisos d'escriptura de /var/www per a que es pugui crear directament el fitxer config.php.

  $ sudo chmod o+w /var/www

13. Instal·lació de moodle.

Escollim el llenguate:

Idioma

Confirmem els camins: adreça web, directori de moodle i directori de dades.

Camins

Escollim el controlador de la base de dades: Improved MySQL (native/mysqli)

Introduïm els paràmetres de la base de dades:

Base de dades

Configurem el compte de l'administrador:

Compte administrador

Introduïm els paràmetres de la primera plana:

Paràmetres primera plana

Accedim a la pàgina principal de l'administrador:

Pàgina principal administrador


14. Un cop acabada la instal·lació, restaurar els permisos:

  $ sudo chmod 755 /var/www

Instal·lació Moodle en HOSTING

1. Descarrega i descomprimeix moodle-latest-30.tgz en el directori public_html del vostre home:

  dni@hosting3:~/public_html$ wget osiris.infomerce.es/recursos/SMX-M8/UF4/moodle-latest-30.tgz
  dni@hosting3:~/public_html$ tar xvzf moodle-latest-30.tgz

2. Canviar els permisos d'escriptura de del directori moodle per a que es pugui crear directament el fitxer config.php.

  dni@hosting3:~/public_html$ chmod -R o+w moodle

4. Creació de la carpeta per emmagatzemar les dades dels usuaris:

  dni@hosting3:~$ mkdir moodledata

  dni@hosting3:~$ chmod o+w moodledata   

5. Creeu la base de dades dni_moodle mitjançant phpmyadmin

Creació base de dades

6. Instal·lació de moodle.

Escollim el llenguatge:

Idioma

Confirmem els camins: adreça web, directori de moodle i directori de dades.

Camins

Escollim el controlador de la base de dades: MariaDB (nativo/mariadb)

Introduïm els paràmetres de la base de dades:

Base de dades

Configurem el compte de l'administrador:

Compte administrador

Introduïm els paràmetres de la primera plana:

Paràmetres primera plana

Accedim a la pàgina principal de l'administrador:

Pàgina principal administrador

Instal·lació Moodle per a la prova pràctica

COMPTE EN NO PERDRE LA PRÀCTICA!!

1. Descomprimeix moodle-latest-30.tgz en la arrel del vostre home:

  dni@~$ tar xvzf moodle-latest-30.tgz

2. Mou i canvia el nom de la carpeta moodle.

  dni@~$ mv moodle public_html/provam

3. Canviar els permisos d'escriptura de provam per a que es pugui crear directament el fitxer config.php.

  dni@~$ chmod -R o+w public_html/provam

4. Creació de la carpeta per emmagatzemar les dades dels usuaris:

  dni@~$ mkdir provamdata

  dni@~$ chmod o+w provamdata   

5. Creeu la base de dades provam mitjançant phpmyadmin

Creació base de dades

6. Instal·lació de moodle.

Escollim el llenguatge:

Idioma

Confirmem els camins: adreça web, directori de moodle i directori de dades.

Camins

Escollim el controlador de la base de dades: Improved MySQL (native/mysqli)

Introduïm els paràmetres de la base de dades:

Base de dades

Configurem el compte de l'administrador:

Compte administrador

Introduïm els paràmetres de la primera plana:

Paràmetres primera plana

Accedim a la pàgina principal de l'administrador:

Pàgina principal administrador